Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials

Dimarts 23 Juliol 2019 - 16:44

   
La Direcció General d’Acció Cívica Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat les bases de la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials.

Ja s’ha obert la convocatòria per presentar-se a aquesta línia d’ajuts. La data límit per presentar-se és el 9 d’agost.

L’import màxim d’aquesta convocatòria és de 432 milions d’euros. Per a la línia F: Programes de caràcter comunitari, de promoció del voluntariat i enfortiment de l'associacionisme, i de promoció i reconeixement del poble gitano, el pressupost assignat és de 8.988.532 €.

El període d'execució de l'acció objecte de la subvenció és l'any natural de presentació de la sol·licitud, d'acord amb la convocatòria ordinària corresponent, llevat de les resolucions atorgades per a accions pluriennals, en què l'acció objecte de la subvenció és per a cada any natural subvencionat.

Per a més informació i presentació de les sol·licituds consulteu la pàgina web del Departament.

A continuació us facilitem un resum de les bases de la convocatòria, amb informació mes detallada. Aquestes subvencions tenen diverses línies de treball. A continuació destaquem les que considerem que poden ser del vostre interès:

F - Programes de caràcter comunitari, de promoció del voluntariat i enfortiment de l'associacionisme, i de promoció i reconeixement del poble gitano
F.2 - Projectes de foment i promoció del voluntariat (de caràcter pluriennal)
F.5 - Projectes per a l'enfortiment de l'associacionisme (de caràcter pluriennal)

QUI S'HI POT PRESENTAR
Les entitats constituïdes legalment que no tinguin ànim de lucre i amb establiment operatiu a Catalunya. Han d’estar inscrites en el registre genèric corresponent.

QUANTITAT SUBVENCIONABLE
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant les seves línies de subvenció, podrà subvencionar fins a un import màxim del 85% del cost de l'acció, d'acord amb el pressupost presentat. Es pot imputar un màxim de 20% a despeses indirectes (despeses d’administració i gestió, despeses de lloguer, despeses d’assegurances, etc..).

L'entitat beneficiària podrà subcontractar amb tercers l'activitat subvencionada amb el límit de percentatge màxim del 50%.

QUINES ACCIONS S'HI PODEN PRESENTAR

F2. Projectes de foment i promoció del voluntariat (de caràcter pluriennal). Es prioritzaran:

Programes que portin a terme les entitats de voluntariat amb la finalitat d'implementar i desenvolupar el seu pla de voluntariat, com ara:
a) Sensibilització, captació, selecció i incorporació de les persones voluntàries a les entitats.
b) Millora de la capacitació de les persones voluntàries de l'entitat mitjançant accions formatives.
c) Coordinació de les persones voluntàries a l'entitat.

F.5 - Projectes per a l'enfortiment de l'associacionisme (de caràcter pluriennal). Es prioritzaran:
a) Projectes i actuacions de millora interna que impulsin les entitats privades sense ànim de lucre de primer nivell de manera puntual i singular, amb l'objectiu d'enfortir-se i d'integrar noves eines, metodologies o coneixements que apoderin les persones que formen part de l'entitat, i que tinguin com a finalitat la millora o consolidació d'aspectes claus per al bon funcionament de l'entitat, per al compliment de la normativa que li sigui aplicable, per a l'èxit en la implementació dels seus projectes d'intervenció o per a la seva sostenibilitat.

Entre d’altres, podran ser objecte de subvenció: Plans estratègics o plans d'acció de l'entitat. Plans de comunicació i difusió de les activitats de l'entitat. Campanyes d'incorporació de nous socis o de relleu generacional a l'entitat. Projectes d'impuls de l'autonomia financera de l'entitat. Projectes d'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació 2.0.

b) Projectes de les entitats privades sense ànim de lucre de segon i tercer nivell que tinguin l'objectiu d'enfortir i apoderar les entitats de primer nivell federades, associades o vinculades, i garantir-ne així la sostenibilitat.

Es prioritzaran els projectes i les actuacions de les entitats de segon i tercer nivell que actuen en l'àmbit de l'acció social i comunitària i que aglutinin entitats que implementin projectes d'intervenció social o comunitària a favor de la inclusió social.

Per a més informació consulteu:
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies