agenda - Febrer de 2019

Febrer de 2019

agenda Calendari
Dijous, 7 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Castelló d'Empúries
Resum: Jornada "Com fer compostatge per a una finca agrícola professional"
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h174/mm/image/imgnews/2019/190207_jornada_compostatge_GTCA.jpg' style='width: 250px; height: 174px; margin: 10px; float: right;' />La fertilitat del s&ograve;l cada vegada desperta m&eacute;s inter&egrave;s dins del m&oacute;n agr&iacute;cola, degut a la relaci&oacute; directa amb l&rsquo;increment dels rendiments dels cultius, amb la maximitzaci&oacute; de l&rsquo;efici&egrave;ncia de l&rsquo;&uacute;s de l&rsquo;aigua en un context futur de canvi clim&agrave;tic i per la seva contribuci&oacute; a millorar els ecosistemes agraris i fer-los m&eacute;s equilibrats i sostenibles. El compostatge &eacute;s una acceleraci&oacute; intencionada del proc&eacute;s de descomposici&oacute; de la mat&egrave;ria org&agrave;nica i de material vegetal, la proporci&oacute; correcte d&rsquo;aquests ser&agrave; clau per adaptar el compost a les necessitat de cada finca. Aquesta jornada pret&eacute;n ser de caire pr&agrave;ctic i per aix&ograve; es presentar&agrave; com fer aquesta pila de compost, quins requeriments de normativa i quines quantitats de material en funci&oacute; del s&ograve;l requereix. Finalment es far&agrave; una demostraci&oacute; pr&agrave;ctica de com fer una pila de compost.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2019/190207_jornada_compostatge_GTCA.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>09.45 h - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;10.00 h - Presentaci&oacute; de la Jornada Sra. Montse Pascual, IAEDEN.10.15 h - C&agrave;lcul te&ograve;ric de les proporcions de material a compostar a partir d&rsquo;una anal&iacute;tica del s&ograve;l de la finca que rebr&agrave; el compost Sr. Jordi Puig, expert en compostatge, Espigall.11.00 h - Demostraci&oacute; pr&agrave;ctica de com fer una pila de compost barrejant el material i de com fer el voltatge Sr. Jordi Puig, expert en compostatge, Espigall.13.00 h - Cloenda de la Jornada Sra. Montse Pascual, IAEDEN.</div>


El despla&ccedil;ament de la part te&ograve;rica de la Sala d&rsquo;actes el Cortalet a la part pr&agrave;ctica a Mas Llovet es realitzar&agrave; amb vehicles particulars.<strong>Lloc de realitzaci&oacute;:&nbsp;</strong>

Part te&ograve;rica Sala d&rsquo;actes del Cortalet. Seu del parc natural dels Aiguamolls de l&rsquo;Empord&agrave;. GIV-6216 (crta. Sant Pere Pescador-Castell&oacute; d&rsquo;Emp&uacute;ries) km 4,2.

Part pr&agrave;ctica A Mas Llovet 17486 CASTELL&Oacute; D&rsquo;EMP&Uacute;RIESLa jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, es pot inscriure a trav&eacute;s de: IAEDEN (Tel.:972670531- A/e: iaeden@iaeden.cat) Tamb&eacute; us podeu inscriure a trav&eacute;s del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat: <a href='http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt' target='_blank'>ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt</a>Organitza: <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria de la XCT</a><em>Aquesta jornada forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica (PATT) promogut pel Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.</em>&nbsp;
Divendres, 8 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: El curs té la modalitat online
Resum: Curs de comunicació en espais naturals protegits
Descripció: L&#39;objectiu general del curs &eacute;s avan&ccedil;ar en el coneixement te&ograve;ric i pr&agrave;ctic sobre les millors maneres de plantejar i desenvolupar iniciatives i accions de comunicaci&oacute; en l&#39;&agrave;mbit dels espais protegits. Aix&ograve; es concreta en els seg&uuml;ents <strong>objectius espec&iacute;fics:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>1. Repassar conceptes clau en la comunicaci&oacute; i divulgaci&oacute; cient&iacute;fica i ambiental.

2. Prendre contacte amb algunes eines i formats concrets de comunicaci&oacute; i divulgaci&oacute;.

3. Analitzar l&#39;aplicaci&oacute; d&#39;aquestes eines en l&#39;&agrave;mbit dels espais protegits.

4. Con&egrave;ixer i discutir algunes experi&egrave;ncies concretes en aquest camp.</div>


Es tracta d&#39;un curs de formaci&oacute; de 75 hores a repartir en una part teoricopr&agrave;ctica de car&agrave;cter no presencial (60 hores), i una part pr&agrave;ctica impartida en 2 jornades presencials (15 hores). Aquells interessats que no puguin assistir a les sessions presencials, podran realitzar alternativament una versi&oacute; completament no presencial del curs.El curs es pot realitzar en 2 modalitats: semipresencial o completament online.<strong>Dates de realitzaci&oacute;</strong>: des de mig febrer fins mig abril.S&#39;ofereixen descomptes en la matr&iacute;cula per a estudiants, aturats i t&egrave;cnics d&#39;administracions membres d&#39;Europarc-Espanya. A m&eacute;s el curs &eacute;s bonificable per la Fundaci&oacute; Tripartita.Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre el curs <a href='http://fungobe.org/curso-comunicacion-espacios-naturales' target='_blank'>consulteu la seva p&agrave;gina web</a> i el <a href='http://fungobe.org/system/files/shared/FUNGOBE/formacion_continua/folleto_curso_COM_19.pdf' target='_blank'>fullet&oacute; del curs</a>.

&nbsp;
Dilluns, 11 de Febrer
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada de presentació del COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
Descripció: Acte de presentaci&oacute; del &ldquo;Cos Europeu de Solidaritat&rdquo;, el nou programa de la Comissi&oacute; Europea que pret&eacute;n potenciar el voluntariat com a eina de transformaci&oacute; social. L&rsquo;acte, coorganitzat per la Representaci&oacute; de la Comissi&oacute; Europea a Barcelona i el Departament de Treball, Afers Socials i Fam&iacute;lies, comptar&agrave; amb la participaci&oacute; i presentacions del l&rsquo;Hble Sr. Chakir El Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Fam&iacute;lies i del Sr. Christos Stylianides, Comissari Europeu d&rsquo;Ajuda Humanit&agrave;ria i Gesti&oacute; de Crisi.Posteriorment, es far&agrave; una taula rodona d&rsquo;experi&egrave;ncies amb entitats que gestionen projectes de voluntariat i s&rsquo;informar&agrave; dels resultats de la primera convocat&ograve;ria d&rsquo;octubre del 2018, aix&iacute; com del pla de formaci&oacute; i difusi&oacute; que sobre el programa implementar&agrave; la Direcci&oacute; General de Joventut a Catalunya durant l&rsquo;any 2019.Per a m&eacute;s informaci&oacute;, consulteu el <a href='http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/participacio_i_solidaritat/Programa-Cos-Europeu-de-Solidaritat_11_2_19.pdf' target='_blank'>programa de la jornada</a>.

En cas de voler-hi participar, <a href='http://jovecat.gencat.cat/ca/orfes/formularis/jornada-de-presentacio-del-cos-europeu-de-solidaritat/index.html' target='_blank'>us heu d&#39;inscriure a trav&eacute;s del formulari online</a>.&nbsp;

&nbsp;
Divendres, 15 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Solsonès i Ripollès
Resum: Postgrau &quot;Significats i Valors Espirituals de la Natura: Percepció, Comunicació i Integració&quot;
Descripció: El curs comen&ccedil;a el 15 de febrer, amb una lli&ccedil;&oacute; inaugural, a l&#39;aula magna de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, a c&agrave;rrec del fil&ograve;sof Jordi Pigem.<strong>Dates del curs: </strong>15/02/2019 fins 19/07/2019.<strong>Volum d&#39;hores</strong>: 15 ECTS (84 hores presencials).<strong>Localitzaci&oacute;:</strong> dels quatre m&ograve;duls de que consta el curs, tres es faran a El Miracle (Solson&egrave;s) i un a N&uacute;ria (Ripoll&egrave;s). L&#39;import del curs inclou l&#39;allotjament i els &agrave;pats dels 4 caps de setmana.<strong>OBJECTIUS DEL POSTGRAU</strong>En relaci&oacute; amb els significats dels valors espirituals de la natura, l&rsquo;estudiant ser&agrave; capa&ccedil; de:
<div style='margin-left: 40px;'>&ndash; Identificar-los, descriure&rsquo;ls i caracteritzar-los.

&ndash; Comunicar-los d&rsquo;una manera clara i atractiva.

&ndash; Identificar i avaluar les amenaces que puguin afectar-los.

&ndash; Proposar i, si s&rsquo;escau adoptar, mesures de gesti&oacute; adients.

&ndash; Avaluar els canvis que aquests valors experimenten en la societat i adaptar-s&rsquo;hi.

&ndash; Avaluar l&rsquo;impacte que aquests valors tenen en les persones.

&ndash; Proposar formes d&rsquo;integrar-los a la pr&agrave;ctica professional, l&rsquo;organitzaci&oacute; o entitat, mitjan&ccedil;ant propostes constructives i viables.</div>


Per a m&eacute;s informaci&oacute; del postgrau i sol&middot;licitud de les beques consulteu la <a href='http://www.fundacioudg.org/ca/curs-postgrau-valors-espirituals-natura.html' target='_blank'>web de la Fundaci&oacute; Universitat de Girona</a>.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;
Dimarts, 19 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Castell de Montesquiu
Resum: Assemblea Extraordinària XCT - XVAC
Descripció: &nbsp;La Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (XCT) i la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) estem treballant per fusionar-nos.A tal efecte us convoquem a l&rsquo;Assemblea Extraordin&agrave;ria del<strong> proper 19 de febrer al Castell de Montesquiu</strong>. <a href='/mm/file/2019/190219_Assemblea_fusio_programa.pdf' target='_blank'>Consulteu el programa</a> amb els horaris i l&#39;ordre del dia!&nbsp;En aquesta Assemblea es sotmetr&agrave; a vot la fusi&oacute; de la XCT i la XVAC, aix&iacute; com diversos aspectes derivats de la fusi&oacute;: el nom de la nova entitat, els nous estatuts, el sistema de quotes i la creaci&oacute; d&rsquo;una nova junta.

&nbsp;
<div style='text-align: center;'><strong>Des de la XCT - XVAC fem una crida a les entitats membres i persones s&ograve;cies: reserveu-vos la data i participeu a l&rsquo;Assemblea!DECIDEIX EL NOU RUMB!</strong></div>


<strong>Per qu&egrave; us interessa participar a l&rsquo;Assemblea?</strong>- Perqu&egrave; &eacute;s el principal espai de debat i reflexi&oacute; de les entitats membres i s&ograve;cies. Ens agradaria<strong> con&egrave;ixer les vostres opinions!</strong>

- Perqu&egrave; &eacute;s l&rsquo;&ograve;rgan sobir&agrave; d&rsquo;ambdues associacions. Aix&ograve; vol dir que les decisions que es prenguin durant l&rsquo;Assemblea seran vinculants. Ens agradaria <strong>saber el vostre posicionament sobre els temes que hem proposat!</strong>

- Perqu&egrave; debatrem sobre les noves l&iacute;nies estrat&egrave;giques de treball a seguir per la nova entitat. Ens agradaria <strong>definir conjuntament el nou rumb a seguir!</strong>

- Perqu&egrave; aquesta Assemblea marcar&agrave; l&rsquo;inici d&rsquo;una etapa en la que la nova entitat tindr&agrave; un &agrave;mbit m&eacute;s ampli d&rsquo;actuaci&oacute;. <strong>Cada persona compta!</strong>

- Perqu&egrave; decidirem el nom de la nova entitat. Ens agradaria<strong> decidir conjuntament aquest nom!</strong>

- Perqu&egrave; entre tots formem una fam&iacute;lia d&rsquo;entitats que treballem per la conservaci&oacute; de la natura. Ens agradaria <strong>seguir fent xarxa amb tots vosaltres!</strong>Properament us facilitarem el programa detallat de l&rsquo;Assemblea aix&iacute; com la documentaci&oacute; relacionada.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h423/mm/image/imgnews/2018/flyer_assemblea2.jpg' style='width: 550px; height: 423px; margin: 10px;' />

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar