agenda - Maig de 2018

Maig de 2018

agenda Calendari
Dilluns, 7 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE).
Resum: Seminari: Formació en Dret Ambiental de la UE
Descripció: Aquest mes de maig, conjuntament amb la Clínica Júridica de Dret Ambiental de la UB i amb la col·laboració del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat (CEJFE). La Càtedra Jean Monnet de Dret Ambiental de la UE organitza el seminari: “Formació en Dret Ambiental de la UE”.El seminari s&rsquo;impartir&agrave; els dies 7, 15, 23 i 30 de maig a la seu del CEJFE: Carrer d&rsquo;Ausi&agrave;s March 44, Barcelona. Podeu consultar el programa<a href='http://ub-jmchaireuenvironmentallaw.com/2018/03/22/seminari-formacio-en-dret-ambiental-de-la-u/' target='_blank'> a la seva p&agrave;gina web</a>.L&rsquo;objectiu del seminari &eacute;s proporcionar als assistents els coneixements b&agrave;sics sobre Dret de la UE i en particular sobre el Dret Ambiental.&Eacute;s necessari inscripci&oacute; pr&egrave;via<a href='https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffCH7AT4S6IIp8TDjo3Y6uUttm5xVtsUaJLBQn0kYmVwgPbA/viewform' target='_blank'> a trav&eacute;s d&#39;un formulari online</a>.&nbsp;
Divendres, 11 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Solsona
Resum: Jornada tècnica - L&#039;Índex de Biodiversitat Potencial de Catalunya. Què és i com es calcula?
Descripció: L&rsquo;&Iacute;ndex de Biodiversitat Potencial de Catalunya (IBPC) &eacute;s una eina de suport a la planificaci&oacute; i la gesti&oacute; forestal, pensada per a facilitar la integraci&oacute; de criteris de conservaci&oacute; de la biodiversitat en la gesti&oacute;. Vol contribuir, d&rsquo;una banda, a augmentar la biodiversitat dels ecosistemes forestals gestionats, i de l&rsquo;altra, a valoritzar el servei que ens ofereixen. L&rsquo;IBPC permet, de forma r&agrave;pida i senzilla: 1) calcular el potencial per allotjar biodiversitat d&rsquo;un rodal, i 2) identificar les variables sobre les quals orientar la gesti&oacute; per a millorar-la. Durant la jornada, s&rsquo;explicaran a camp els 12 par&agrave;metres que formen part de l&rsquo;&iacute;ndex, es calcular&agrave; l&rsquo;IBPC per un rodal de pinassa del Solson&egrave;s i es visitaran 2 actuacions encaminades a augmentar la biodiversitat, fetes en el marc del LIFE PINASSA.Us recomanem que <a href='http://www.forestal.cat/web/admin/kcfinder/upload/files/CFC%2035aJTSEG_2018-WEB.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;Aquesta jornada forma part de les XXXV Jornades T&egrave;cniques Silv&iacute;coles del Consorci Forestal de Catalunya.&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Riudarenes
Resum: Visita a Can Moragues, una experiència d&#039;èxit en dinamització agroecològica
Descripció: Can Moragues &eacute;s la seu de la Fundaci&oacute; Emys, entitat inicialment dedicada a la conservaci&oacute; de fauna d&rsquo;ambients humits que, amb el temps, ha evolucionat fins gestionar la sostenibilitat ambiental de diversos espais de producci&oacute; agroecol&ograve;gica en cust&ograve;dia a la Selva.Promou tota mena d&rsquo;iniciatives, que van des de formacions i activitats en agricultura i alimentaci&oacute; ecol&ograve;giques fins la comercialitzaci&oacute; de productes ecol&ograve;gics, a partir del seu obrador de melmelades i de la seva nova botiga amb punt de degustaci&oacute;. Aquests projectes, alhora, ocupen persones de col&middot;lectius desafavorits del territori.Visitarem l&rsquo;obrador de melmelades, l&rsquo;espai de venda i degustaci&oacute; de varietats locals ecol&ograve;giques, la finca, l&rsquo;hort demostratiu sobre agricultura ecol&ograve;gica i varietats locals i un productor d&rsquo;ous ecol&ograve;gics en cust&ograve;dia.<strong>PROGRAMA&nbsp;</strong><a href='/mm/file/2018/180511_Riudarenes_CanMoragues.pdf' target='_blank'> (consultar programa en PDF)</a>

10.00 h Presentaci&oacute; de la jornada
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Marc Vilahur, director de la Fundaci&oacute; Emys.</em></div>


10.10 h Hist&ograve;ria, iniciatives i projectes de la Fundaci&oacute; Emys
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Montserrat Casalprim, responsable d&rsquo;educaci&oacute; i formaci&oacute; de la Fundaci&oacute; Emys.</em></div>


10.45 h Projecte de regeneraci&oacute; de s&ograve;ls en col&middot;laboraci&oacute; amb la Universitat de Barcelona
<div style='margin-left: 40px;'><em>Dr. Ander Achotegui, responsable d&rsquo;agricultura ecol&ograve;gica de la Fundaci&oacute; Emys.

Dr. Joan Romany&agrave;, professor d&rsquo;edafologia de la UB.

Dr. Jordi Puig, ambient&ograve;leg i assessor agr&iacute;cola.</em></div>


11.30 h Pausa12.00 h Visita a les instal&middot;lacions de la Fundaci&oacute; Emys (hort demostratiu i experimental) i a un productor d&rsquo;ous ecol&ograve;gics en cust&ograve;dia
<div style='margin-left: 40px;'><em>Dr. Ander Achotegui, responsable d&rsquo;agricultura ecol&ograve;gica de la Fundaci&oacute; Emys.

Sr. Ernest Comas, productor d&rsquo;ous ecol&ograve;gics, Rovell d&rsquo;Or.</em></div>


13.45 h Cloenda de la jornadaLa jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s de: Serveis Territorials DARP a Girona: (Tel.: 872975248 &ndash; A/e: manel.carbo@gencat.cat )
Dilluns, 21 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Brussels
Resum: EUGreenweek 2017
Descripció: EU Green Week 2018 is the Europe&rsquo;s leading environment event. From 21 May to 25 May 2018, EU Green Week will take place in Brussels and across Europe. The theme for this year is&nbsp;Green Cities for a Greener Future.&nbsp;A growing number of Europeans are living in urban areas (estimated to be at 80?% by 2020). This has many consequences for issues such as the use and management of natural resources, urban mobility, energy and waste management. The green economy is also growing fast, and cities are competing to attract and retain talent. Therefore cities must not only offer high quality jobs but also a healthy and sustainable living environment for their inhabitants.EU Green Week is a European event. Therefore, as well as the high level conference in Brussels, other events are organised in the Member States by different stakeholders. EU Green Week is the opportunity to show that your organisation is part of this transition towards green cities. Are you planning an event on green city development between 21 April and 10 June 2018, or would you like to organise one? If so, you are invited to register it as a partner event&nbsp;on the EU Green Week website.&nbsp;Any type of event is eligible, be it a workshop, presentation, study visit, open-door or online event, etc. Events that promote a participatory approach regarding sustainable urban development are highly relevant.
Dimecres, 23 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Sessió informativa de presentació de la convocatòria de subvencions a associacions i fundacions del tercer sector ambiental
Descripció: El proper 23 de maig es realitzar&agrave; una sessi&oacute;&nbsp; informativa de presentaci&oacute; de la convocat&ograve;ria de subvencions a associacions i fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya per al finan&ccedil;ament de projectes d&rsquo;educaci&oacute; i sensibilitzaci&oacute; ambiental duts a terme en r&egrave;gim de col&middot;laboraci&oacute;, per als anys 2018-2019, que impulsa la Direcci&oacute; General de Pol&iacute;tiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.La sessi&oacute; t&eacute; l&rsquo;objectiu d&rsquo;explicar en detall el funcionament de la convocat&ograve;ria 2018.<strong>PROGRAMA</strong>

16.30 h Recepci&oacute; dels assistents

16.45 h Benvinguda institucional

<em>Ferran Miralles, director general de Pol&iacute;tiques Ambientals i Medi Natural</em>

17.00 h Presentaci&oacute; de la convocat&ograve;ria de subvencions a associacions i fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya per al finan&ccedil;ament de projectes d&rsquo;educaci&oacute; i sensibilitzaci&oacute; ambiental duts a terme en r&egrave;gim de col&middot;laboraci&oacute;, per als anys 2018 i 2019

18.00 h Torn obert de paraulesCal confirmar assist&egrave;ncia a la jornada, fins el 22 de maig, a entitats.ambientals.tes@gencat.catPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/2018/docs/2018_jornada_TSAcat.pdf' target='_blank'>consulteu el Programa en PDF</a>.
Divendres, 25 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Casa de l&#039;Aigua. Barcelona
Resum: Estratègia multisectorial per facilitar l&#039;accés a la terra
Descripció: L&rsquo;acc&eacute;s a la terra destaca com un dels majors entrebancs que troben els aspirants a desenvolupar un projecte agrari. A Catalunya aquest tema s&rsquo;ha abordat des de diversos &agrave;mbits, des de l&rsquo;associacionisme, ens municipals, la Generalitat... Al llarg del temps, s&rsquo;han anat acumulant m&uacute;ltiples experi&egrave;ncies que massa sovint no acaben arrelant o no resolen amb prou efici&egrave;ncia el problema. Qu&egrave; est&agrave; passant? Perqu&egrave; no obtenim l&rsquo;&egrave;xit esperat d&rsquo;aquestes iniciatives? Cap on haur&iacute;em de caminar els diversos agents implicats per posar-hi soluci&oacute;?Amb aquesta jornada volem no deixar perdre el coneixement acumulat per les persones i entitats que han participat en aquestes iniciatives per cercar resposta a aquestes preguntes i posar les bases per desenvolupar iniciatives d&rsquo;acc&eacute;s a la terra exitoses al nostre pa&iacute;s.Divendres 25 de maig. Casa de l&#39;Aigua. Barcelona

La participaci&oacute; a la jornada &eacute;s gratu&iuml;ta. &Eacute;s necess&agrave;ria inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari online:&nbsp;<a href='https://goo.gl/forms/L33tWQRrUlsYKvoE3' target='_blank'>https://goo.gl/forms/L33tWQRrUlsYKvoE3</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w300-h81/mm/image/imgnews/2018/180525_jornada%20acces%20a%20la%20terra.png' style='width: 300px; height: 81px; margin: 10px;' />

<strong>PROGRAMA</strong>&nbsp; (<a href='/mm/file/2018/Barcelona_acces%20terra_250518_180796.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

9.00 h - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;9.30 h - Presentaci&oacute; de la Jornada

<em>&nbsp; &nbsp;Sr. Marc Vilahur Chiaraviglio, president de la XCT.</em>9.45 h - La llei d&rsquo;espais agraris de Catalunya i mesures per fomentar l&rsquo;acc&eacute;s a la terra des de la Generalitat

<em>&nbsp; &nbsp;Sr. Oriol Anson Fradera, director general de Desenvolupament Rural del DARP.</em>10.15 h - Aprenentatges de la xarxa europea Access to Land: quins s&oacute;n els elements clau per definir una iniciativa forta d&rsquo;acc&eacute;s a la terra?

<em>&nbsp; &nbsp;Sra. V&eacute;ronique Rioufol, coordinadora de relacions europees de Terre de Liens.</em>10.45 h Pausa11.15 h Taula rodona: Aprenentages, oportunitats i errors d&rsquo;experi&egrave;ncies d&rsquo;acc&eacute;s a la terra recents

<em>&nbsp; &nbsp;Modera: Sra. Neus Monllor Rico, consultora a Arrels a Taula i autora de l&rsquo;Estudi per la implantaci&oacute; d&rsquo;Espais Test Agraris al Ripoll&egrave;s.

&nbsp; &nbsp;Sr. &Agrave;lex Bagant, president de l&rsquo;Associaci&oacute; Montserrat&iacute;.

&nbsp; &nbsp;Sra. Fina Fuster i Pascual, t&egrave;cnica de desenvolupament local de Node Garraf.

&nbsp; &nbsp;Sr. J. Carles Vicente, responsable d&rsquo;estructures i desenvolupament rural d&rsquo;Uni&oacute; de Pagesos.

&nbsp; &nbsp;Sr. Raimon Roda i Noya, gerent del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat</em>12.15 h Sessi&oacute; de debat: quines han de ser les l&iacute;nies de treball priorit&agrave;ries per mantenir una iniciativa de pa&iacute;s efectiva d&rsquo;acc&eacute;s a la terra a Catalunya?

Treball en petits grups i posta en com&uacute;, dinamitzat per la XCT.13.45 h Cloenda de la Jornada

<em>&nbsp; &nbsp;Sr. Jofre Rodrigo Aribau, coordinador t&egrave;cnic de la XCT.</em>&nbsp;
Dissabte, 26 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Arreu de Catalunya
Resum: Setmana de la Natura 2018!
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h116/mm/image/logos/logo_setmana_natura_dates_2018_ambany_rectangular.png' style='width: 250px; height: 116px; margin: 10px; float: right;' />La <strong>Setmana de la Natura</strong> &eacute;s un moment de l&rsquo;any per prendre consci&egrave;ncia de la necessitat de conservar el medi ambient i el nostre patrimoni natural.Durant 10 dies, s&rsquo;organitzaran m&eacute;s de 300 activitats arreu de Catalunya per la conservaci&oacute; de la natura i el medi ambient, per a joves i per a grans, al mar, a la muntanya i a la ciutat.<strong>Si ets una entitat ambiental, un parc natural, una escola, una associaci&oacute;, un ens local, etc., pots organitzar una activitat per la conservaci&oacute; de la natura i el medi ambient.</strong>

&nbsp;
<div style='text-align: center;'><em>Durant 10 dies, ajuda&rsquo;ns a fer visible la tasca conjunta per la protecci&oacute; de la natura i la implicaci&oacute; ciutadana!</em>

&nbsp;</div>

<div><strong>COM HI POTS PARTICIPAR?</strong></div>

<ul>
    <li>Entra a&nbsp;<a href='http://www.setmananatura.cat' target='_blank'>www.setmananatura.cat</a></li>
    <li>V&eacute;s a l&#39;apartat &quot;<a href='http://setmananatura.cat/2018/afegir-activitat/' target='_blank'>afegir una activitat</a>&quot;, omple el formulari de l&#39;organitzaci&oacute; i el de l&#39;activitat. De seguida veur&agrave;s la previsualitzaci&oacute; de la teva activitat i en 24 hores la validarem i publicarem al mapa d&#39;activitats (*).</li>
    <li>Convideu al vostre entorn a participar-hi i ajudeu-nos a fer difusi&oacute; de la Setmana! A l&#39;apartat de&nbsp;<a href='http://setmananatura.cat/2018/materials-de-comunicacio/' target='_blank'>materials de comunicaci&oacute;</a>&nbsp;hi trobareu alguns recursos que us poden ajudar (poster, logo, banners).</li>
</ul>

<div>Obsequiarem a tots els participants de les activitats amb un&nbsp;<a href='http://setmananatura.cat/2018/2018/03/06/obsequiarem-tots-els-participants-a-les-activitats-de-la-setmana-amb-un-bracalet-solidari-setmananatura/' target='_blank'>bra&ccedil;alet solidari #setmananatura</a>, elaborat amb la col&middot;laboraci&oacute; de <a href='http://www.maresmon.org/' target='_blank'>Maresmon</a>, una entitat sense &agrave;nim de lucre que treballa amb dones en risc d&#39;exclusi&oacute; social.<strong>&nbsp;Publiqueu les vostres fotos amb el bra&ccedil;alet a les xarxes socials amb l&#39;etiqueta #setmananatura.</strong><strong>Moltes gr&agrave;cies per la vostra implicaci&oacute;!</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute;, contacteu amb nosaltres a info@setmananatura.cat o al 93 886 61 35.</div>
Dimarts, 29 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: El Prat de Llobregat
Resum: &quot;Tornar a treballar al camp&quot;. II Jornada de bones pràctiques de l’Economia Social en l’àmbit agroalimentari
Descripció: Centre de Promoci&oacute; Econ&ograve;mica de l&rsquo;Ajuntament del Prat. El Prat de Llobregat

Dimarts, 29 de maig de 2018.9:15 h. Benvinguda a c&agrave;rrec de la Tinent d&rsquo;Alcalde de Promoci&oacute; Econ&ograve;mica i el Conseller d&rsquo;Agricultura i Promoci&oacute; Econ&ograve;mica del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

&nbsp;

BLOC 1. &quot;Qu&egrave; ens aporta tornar al camp?&nbsp;&nbsp; (De 9:30 a 11 hores)
<div style='margin-left: 40px;'>1. Agricultura, ecologia i economia social, de qu&egrave; estem parlant? (Josep Espluga Trenc, UAB)

2. El mercat, com est&agrave; evolucionant? (Consell Catal&agrave; de l&#39;Agricultura Ecol&ograve;gica)

3. No tot &eacute;s mercat: els reptes del canvi clim&agrave;tic, la sostenibilitat i les respostes col&middot;lectives (Ateneu Cooperatiu, CLIMCOBAIX)

4. Consumir productes de proximitat i/o ecol&ograve;gics tamb&eacute; &eacute;s salut (Vida Sana, Esther Vivas).</div>
&nbsp;

Descans de networking. Caf&egrave;

&nbsp;

BLOC 2. &quot;Qu&egrave; podem fem al territori ?&quot;&nbsp;&nbsp; (de 11:30 a 13 hores)
<div style='margin-left: 40px;'>1. Formar (IES Les Salines)

2. La q&uuml;esti&oacute; de la terra I: El Parc Agrari, oportunitats i reptes en l&#39;entorn metropolit&agrave; de Barcelona i disponibilitat de terres (Raimon Roda)

3. La q&uuml;esti&oacute; de la terra II: Posar els conreus a l&#39;abast de l&#39;economia social i cooperativa &nbsp;(Xarxa de Cust&ograve;dia de la Terra)

4. Impulsar l&#39;economia social i solid&agrave;ria com a eina de distribuci&oacute; ( XES Baix Llobregat).</div>
&nbsp;

BLOC 3. Presentaci&oacute; de bones pr&agrave;ctiques de col&middot;laboracions p&uacute;blico-privades (de 13:05&nbsp; a 14:35 hores)
<div style='margin-left: 40px;'>1. Cal Tudela: Fundaci&oacute; Cassi&agrave; Just.

2. Can Rosset

3. Ordu&ntilde;a

4. Central Parc

5. Fundaci&oacute; Futur

6. Opcions</div>
&nbsp;

14:45 a 15 h.- Trasllat en autocar a Cal Tudela, masia i explotaci&oacute; agr&iacute;cola propietat de l&rsquo;ajuntament del Prat , i que treballa la Fundaci&oacute; Cassi&agrave; Just- Cuina Justa .

&nbsp;&nbsp;

Dinar a peu dret. Networking. Visita i coneixement del projecte. ActivitatOrganitza: Ajuntament del Prat de Llobregat,&nbsp;Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat

&nbsp;

Amb el suport de: &Agrave;rea Metropolitana de Barcelona,&nbsp;Parc Agrari del Baix Llobregat

&nbsp;

Amb la col&middot;laboraci&oacute; de: Institut les Salines,&nbsp;Gats,&nbsp;Fundaci&oacute; Cassi&agrave; Just- Cuina Justa
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada - Mapa dels usos i cobertes del sòl a Catalunya 2002–2007 i 2007–2012
Descripció: S&#39;exposaran els resultats i l&#39;an&agrave;lisi dels canvis en els usos i cobertes del s&ograve;l a Catalunya en els per&iacute;odes 2002-2007 i 2007-2012 i l&#39;estudi de les velocitats i acceleracions de canvi en el per&iacute;ode 1987-2012.L&rsquo;estudi de la din&agrave;mica de canvis dels usos i cobertes del s&ograve;l en el territori &eacute;s un dels elements b&agrave;sics per a un correcte seguiment de l&rsquo;estat del medi ambient. En aquest sentit, se segueix la llegenda dels mapes dels usos del s&ograve;l corresponents als anys 1987, 1992, 1997 i 2002, que va fer l&rsquo;ICGC, i s&rsquo;amplien amb la generaci&oacute; de 2 nous mapes, 2007 i 2012, que allarguen la s&egrave;rie anterior i permeten l&rsquo;estudi de les din&agrave;miques del territori des de finals dels anys 80 del segle XX fins a la segona d&egrave;cada del segle XXI.<strong>Programa </strong>(<a href='http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/2018/docs/Programa-presentacio-Usos-del-sol-2018.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

9.30 h Presentaci&oacute;
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Ferran Miralles. Director General de Pol&iacute;tiques Ambientals i Medi Natural. Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. Departament de Territori i Sostenibilitat </em></div>


9.50 h Cobertes del s&ograve;l, una informaci&oacute; indispensable per gestionar el territori
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Diana L&oacute;pez Agostini. Cap de la Unitat de Sistemes d&rsquo;Informaci&oacute; Geogr&agrave;fica del Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya. </em></div>


10.10 h An&agrave;lisi dels canvis en usos i cobertes del s&ograve;l a Catalunya en els per&iacute;odes 2002 &ndash; 2007 i 2007 &ndash; 2012 i les velocitats i acceleracions de canvi en el per&iacute;ode 1987 &ndash; 2012
<div style='margin-left: 40px;'><em>Dr. Xavier Pons Fern&aacute;ndez. Catedr&agrave;tic de Geografia i Investigador ICREA Acad&egrave;mia, UAB </em></div>


11.20 h Cap a una nova base de cobertes del s&ograve;l
<div style='margin-left: 40px;'><em>Dr. Juli&agrave; Talaya i L&oacute;pez. Subdirector General de Geod&egrave;sia i Cartografia de l&rsquo;Institut Cartogr&agrave;fic i Geol&ograve;gic de Catalunya</em></div>


11.40 h Cloenda<strong>29 de maig de 2018</strong>

<strong>Lloc:</strong>&nbsp;Sala d&rsquo;actes de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat Av. Diagonal, 523-252 08029 Barcelona

<strong>Inscripci&oacute;:</strong> Cal fer la inscripci&oacute; pr&egrave;via enviant un correu a rbassols@gencat.cat . Places limitades
Dijous, 31 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Vilanova i la Geltrú
Resum: Sortida tècnica &quot;Custòdia municipal al Garraf&quot;
Descripció: El Garraf, caracteritzat pel mass&iacute;s de relleu c&agrave;rstic, la vegetaci&oacute; mediterr&agrave;nia i el litoral, configura un escenari interessant per la cust&ograve;dia del territori.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h141/mm/image/imgnews/2018/30710552_1050162668465911_584827292761456640_n.jpg' style='width: 250px; height: 141px; margin: 10px; float: right;' />Els ens locals, les entitats ambientals i la societat civil s&rsquo;han implicat en la conservaci&oacute; dels valors naturals, paisatg&iacute;stics i patrimonials de la zona. En aquesta visita coneixerem els projectes de cust&ograve;dia que es desenvolupen als espais d&rsquo;inter&egrave;s naturals vinculats a Vilanova i la Geltr&uacute;. Les iniciatives en marxa i les idees de futur reuneixen aspectes tan estimulants i diversos com la recuperaci&oacute; de camins ramaders, la gesti&oacute; d&rsquo;&agrave;rees marines protegides, la dinamitzaci&oacute; de jardins comestibles i l&rsquo;&uacute;s de la turuta, la moneda social local.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/180531_sortida_Custodia%20Municipal_Vilanova_Geltru.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

09:30h - Trobada al Centre C&iacute;vic la Sardana i rebuda d&rsquo;assistents

<a href='https://goo.gl/maps/Jq8C97vxRG92' target='_blank'>https://goo.gl/maps/Jq8C97vxRG92</a> Carrer de Josep Anselm Clav&eacute;, 7410h - La cust&ograve;dia municipal al Garraf

Presentaci&oacute; del territori. Projectes de cust&ograve;dia consolidats i altres propostes obertes.

Exposici&oacute; &ldquo;Arran de Mar&rdquo;. Espais naturals protegits de la costa del Garraf.11:15h - Visita al Tur&oacute; del S&egrave;u i Cam&iacute; de Sant Gervasi. Vilanova i la Geltr&uacute;.

Trobada amb Garraf Coopera, l&rsquo;entitat de cust&ograve;dia que gestiona l&rsquo;espai municipal a la zona de l&rsquo;Ortoll.13:15h - Tornada al Centre C&iacute;vic la Sardana . Presentaci&oacute; de l&rsquo;experi&egrave;ncia:

Millora de la finca Mas Pasqual&iacute; (Espai protegit dins de la Xarxa Natura 2000) des del Consorci Els Colls &ndash; Miralpeix i perspectives futures de cust&ograve;dia a trav&eacute;s dels centres educatius de la zona.14h Conclusions i tancament de la jornada

&nbsp;
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Bigues i Riells. Masia Can Feliuà
Resum: Jornada tècnica - Gestió dels microorganismes del sòl a partir del compost per millorar els rendiments productius d’una explotació
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w300-h79/mm/image/imgnews/2018/180531_microorganismes.png' style='width: 300px; height: 79px; margin: 10px; float: right;' />Una part important dels s&ograve;ls del pa&iacute;s es fertilitzen a base d&rsquo;aplicacions de mat&egrave;ria org&agrave;nica fresca o molt poc mineralitzada. Aix&ograve; condiciona una tipologia de microorganismes del s&ograve;l que generen un seguit d&rsquo;efectes positius, per&ograve; tamb&eacute; negatius, sobre la fertilitat del s&ograve;l i la producci&oacute; i sanitat del vegetals.L&rsquo;objectiu de la sessi&oacute; &eacute;s veure quins s&oacute;n els efectes d&rsquo;una fertilitzaci&oacute; m&eacute;s compostada i rica en carboni sobre la biota i com aix&ograve; afecta la quantitat i la qualitat de la producci&oacute; agr&agrave;ria.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2018/180531_gestio_microorganismes.pdf' target='_blank'>veure programa en PDF</a>)

9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

10.00 h Presentaci&oacute; de la jornada

10.30 h Gesti&oacute; dels microorganismes a partir del compost

12.00 h Pausa

12.30 h Visita de camp a dues finques amb condicions de s&ograve;l diferents

13.30 h Cloenda de la jornada*Totes les pon&egrave;ncies de la jornada aniran a c&agrave;rrec del Sr. Jordi Puig Roca, ambient&ograve;leg i productor ecol&ograve;gic. L&rsquo;Espigall.La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s a trav&eacute;s de: jordi@espigall.cat o al tel&egrave;fon 670 267 274Aquesta jornada forma part del Pla de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica 2018 del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar