agenda - Dimecres, 28 de Gener

Dimecres, 28 de Gener

agenda Calendari
Dimecres, 28 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Escola Agrària Forestal - Santa Coloma de Farners
Resum: Curs - Coordinació de campanyes d'aprofitament forestal
Descripció: L&rsquo;objectiu del curs &eacute;s donar a con&egrave;ixer els principals elements a considerar per a la<strong> Coordinaci&oacute; de campanyes d&rsquo;aprofitament forestal </strong>(permisos d&rsquo;aprofitament, models de gesti&oacute;, treballs de tala i desembosc, maquin&agrave;ria a utilitzar, classificaci&oacute; i aplec, transport del producte, venda a la ind&uacute;stria).El tipus de tallades i les esp&egrave;cies <strong>objecte d&rsquo;estudi </strong>s&oacute;n les seg&uuml;ents:

<div style='margin-left: 40px;'>- Tallada selectiva en alzinars i rouredes per a la producci&oacute; de llenyes.

- Tallada selectiva en fagedes per a la producci&oacute; de fusta i llenyes.

- Tallada final (arreu) en pinedes de pi insigne i pinastre per a la producci&oacute; de fusta.

- Tallada final (arreu) en boscos de ribera dominats per (freixe, pollancre, vern, ac&agrave;cia...) per a la producci&oacute; de fusta.

- Lleva de suro i despelegrinatge en suredes per a la producci&oacute; de suro.</div>


El curs va <strong>destinat a</strong> propietaris forestals, t&egrave;cnics de cooperatives, t&egrave;cnics d&rsquo;agrupacions de propietaris, etc.<strong>Preu dels curs: 32 &euro;</strong>

Coordinaci&oacute; i inscripcions: Anna Suquet (anna.suquet@gencat.cat)Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='/mm/file/2015/150128_curs_forestal.doc' target='_blank'>Programa del curs</a>.&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar