agenda - Dijous, 5 de Juny

Dijous, 5 de Juny

agenda Calendari
Dijous, 5 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Arreu de Catalunya
Resum: 2a Setmana Bio per l'alimentació ecològica
Descripció: La &quot;<strong>Setmana Bio per l&rsquo;alimentaci&oacute; ecol&ograve;gica</strong>&quot; &eacute;s una iniciativa del sector ecol&ograve;gic catal&agrave; per tal d&rsquo;agrupar actuacions amb l&rsquo;objectiu com&uacute; de promocionar i donar a con&egrave;ixer la producci&oacute; i l&rsquo;alimentaci&oacute; ecol&ograve;giques, i difondre-les i promocionar-les conjuntament.<div style='text-align: center;'>
    <img alt='' src='/i-images/316/57/mm/image/logos/logo_setmanabio.jpg' style='width: 316px; height: 57px; margin: 10px;' /></div>


La Setmana Bio agrupa totes aquelles actuacions programades per qualsevol de les entitats organitzadores, aix&iacute; com tamb&eacute; per altres agents promotors que encaixin amb els objectius fixats.Qualsevol agent promotor que vulgui situar una activitat dins del programa conjunt de la Setmana Bio, i utilitzar el nom i la identificaci&oacute; de la mateixa en els documents, cartells i programes d&rsquo;aquestes activitats, podr&agrave; sol&middot;licitar-ho als organitzadors, i gaudir aix&iacute; de la promoci&oacute; conjunta que es faci d&rsquo;aquest esdeveniment.Per a sol&middot;licitar-ho, nom&eacute;s caldr&agrave; emplenar el <a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.c77f9b9cf1bc24edc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoid=d048833fc51ad310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=d048833fc51ad310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default' target='_blank'>Formulari de proposta d&#39;actuaci&oacute; de la Setmana Bio</a>.<strong>Tipus d&#39;actuacions</strong>

De forma orientativa, les actuacions que formen part de la Setmana Bio poden ser del seg&uuml;ents tipus:<div style='margin-left: 40px;'>
    Xerrades divulgatives enfocades a consumidors i usuaris

    Xerrades t&egrave;cniques orientades a productors o t&egrave;cnics

    Tast de productes ecol&ograve;gics

    Activitats infantils

    Mercat de productes ecol&ograve;gics

    Men&uacute; ecol&ograve;gic especial per aquests dies

    Passis de documentals o v&iacute;deos

    Promocions i presentacions comercials

    Visites guiades

    Altres

    &nbsp;</div>
Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.4dbf0f683ab0a3edc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoid=6498ec752b364410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=6498ec752b364410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD' target='_blank'>consulteu la web de la Setmana Bio</a>.Gràcies a PHP iCalendar