agenda - Dimarts, 12 de Març

Dimarts, 12 de Març

agenda Calendari
Dimarts, 12 de Març
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Castelldefels - Escola superior d’Agricultura de Barcelona
Resum: Jornada sobre Agricultura Urbana i Periurbana
Descripció: Aquesta Jornada forma part del COST Action: Urban agriculture Europe (UAE)<strong>Dimarts 12 Mar&ccedil; Sessi&oacute; inaugural</strong>

10.00 - 10.30h. Benvinguda e introducci&oacute;
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>Lourdes Reig, directora de la ESAB (Castelldefels)

    Frank Lohrberg, Chair TUD COST Action TD 1106 Urban Agriculture Europe

    Luis Maldonado, Host 2nd WGs Meeting COST UAE</em>.</div>
10.30 - 12.30h. Presentacions locals sobre UA (Agricultura Urbana)

12.30 - 14.00h. Dinar (nom&eacute;s per membres COST)

14.00 - 16.00h. Presentacions locals sobre UA

16.00 - 16.30h. Pausa - Caf&eacute;

16.30 - 18.30h. Discussi&oacute;<strong>Tema: Models Agr&iacute;coles a la regi&oacute; Metropolitana de Barcelona</strong><strong>LLoc</strong>: ESAB (Escola superior d&rsquo;Agricultura de Barcelona) Castelldefels edificis D4 (ESAB) o C3&nbsp;(EETAC) del Baix Llobregat Campus (CBL), pendents de confirmaci&oacute;.

Presentacions (en ordre alfab&eacute;tic):
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>Sonia Callau Parc agrari del Baix Llobregat / Diputaci&oacute; de BCN

    Laura Calvet TUD COST Action TU 1201 Urban Allotments gardens

    Pau Faus - La ciutat jubilada&nbsp;- (h)ortofotomapes

    Giulia Giach&eacute; / Attila T&oacute;th STSMs report COST Action TD 1106 Urban Agriculture Europe

    Oriol Guevara ABICONWINES, S.L

    Montse Lligades Uni&oacute; de Pagesos

    Carles Llop / Sebasti&agrave; Jornet Jornet&ndash;Llop Pastor, architects

    Xavier de Pablo Consorci de Gallecs</em></div>


Cal inscriure&rsquo;s mitjan&ccedil;ant correu electr&ograve;nic, abans del dia 7 de mar&ccedil;, indicant nom i cognom,&nbsp;instituci&oacute;/empresa i dades de contacte (adre&ccedil;a, tel&egrave;fon, mail, etc):&nbsp;Lluis Maldonado Rius (luis.maldonado@upc.edu), &nbsp;Xavier Recasens (xavirecasens@gmail.com)
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Cosmocaixa. Barcelona
Resum: Presentació del Mercat de Custòdia a Ecotendències del Cosmocaixa
Descripció: El dimarts 12 de mar&ccedil; tindr&agrave; lloc la sessi&oacute; .Idea, un aparador d&#39;alguns projectes innovadors i singulars que intenten abordar <strong>de forma innovadora la relaci&oacute; entre Alimentaci&oacute;, salut i el medi ambient</strong>. Les idees seran exposades a l&#39;auditori de CosmoCaixa en una sessi&oacute; din&agrave;mica que vol interpel&middot;lar a altres emprenedors i al p&uacute;blic en general. Josep Maria Monfort, director de l&#39;IRTA, s&#39;encarregar&agrave; de la moderaci&oacute;. <strong>S&#39;han seleccionat 8 projectes</strong>, m&eacute;s un finalista i dos projectes convidats (Vins ecol&ograve;gics del Pened&egrave;s, de la Fundaci&oacute; ProPened&egrave;s; i &#39;Tres sostenibilitats al Campus de l&#39;Alimentaci&oacute; de Torribera&#39;). El projecte <a href='http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/301/1807/Mercat-de-Cust%C3%B2dia-del-Territori;-Alimentant-persones-i-natura' target='_blank'>Mercat de Cust&ograve;dia del Territori: Alimentant persones i natura</a> &eacute;s un d&#39;aquests projectes seleccionats que es presentaran.Activitat gratu&iuml;ta. Per confirmar assist&egrave;ncia cal completar <a href='http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/reservas_ca.html' target='_blank'>aquest formulari</a>.Confer&egrave;ncia emmarcarda en el <a href='http://www.ecotendenciescosmocaixa.org' target='_blank'>programa Ecotend&egrave;ncies</a> de divulgaci&oacute; cient&iacute;fica del Cosmocaixa, dedicat a la tem&agrave;tica<strong> Alimentaci&oacute;, salut i medi ambient</strong>.<a href='http://www.ecotendenciescosmocaixa.org' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/469/101/mm/image/logos/130307_logo_ecotendencies.png' style='width: 469px; height: 101px; margin: 5px;' /></a>

Gràcies a PHP iCalendar