agenda - Dimarts, 18 de Octubre

Dimarts, 18 de Octubre

agenda Calendari
Dimarts, 18 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: C/ Nàpols, 346 1r. - 08025 Barcelona
Resum: Curs Comunicadors per al desenvolupament sostenible
Descripció: Aquest curs, organitzat per UNESCOCAT, s&rsquo;<span style='color: rgb(0, 153, 51);'>adre&ccedil;a a persones de l&rsquo;&agrave;mbit del medi ambient, la sostenibilitat i de la comunicaci&oacute;</span>. Pret&eacute;n oferir eines de comunicaci&oacute; aix&iacute; com continguts espec&iacute;fics sobre l&rsquo;actualitat de la sostenibilitat a nivell global i local.<span style='color: rgb(0, 153, 51);'>Objectius</span>

&bull; Con&egrave;ixer eines de comunicaci&oacute; a aquells professionals del m&oacute;n ambiental que des de les diferents organitzacions promouen la cultura de la sostenibilitat.

&bull; Con&egrave;ixer recursos als professionals del m&oacute;n de la comunicaci&oacute; perqu&egrave; puguin accedir a una informaci&oacute; acurada i fidedigna sobre els reptes ambientals actuals.

&bull; Adquirir eines per tractar la sostenibilitat de forma transversal.

&bull; Generaci&oacute; d&rsquo;una informaci&oacute; de qualitat propiciadora del debat p&uacute;blic i d&rsquo;opini&oacute; en temes claus de l&rsquo;agenda pol&iacute;tica local i internacional en l&rsquo;&agrave;mbit del desenvolupament sostenible.

&bull; Contribuir a trencar les barreres que a&iuml;llen els problemes ambientals de l&rsquo;activitat social, cultural i econ&ograve;mica actual.El curs parteix d&rsquo;una metodologia pr&agrave;ctica i participativa que s&rsquo;estructurar&agrave; a trav&eacute;s de la plataforma virtual de formaci&oacute;. Aquesta plataforma pret&eacute;n afavorir l&rsquo;autoformaci&oacute; de l&rsquo;aprenent amb l&rsquo;assessorament del coordinador del curs.<span style='color: rgb(0, 153, 51);'>Durada</span>: 85 hores (36 hores sessions presencials i seminaris, 9 hores de visites d&rsquo;estudi, 18 hores de treball aut&ograve;nom). El curs s'inicia al setembre i cal fer la <span style='color: rgb(0, 153, 51);'>preinscripci&oacute; abans de l'1de juliol.</span>

<div style='text-align: center;'>Aquest curs compta amb <span style='color: rgb(0, 153, 51);'>un descompte de 50 euros per a les entitats de cust&ograve;dia membres de la xct.

</span></div>


Trobareu m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.unescocat.org/ca/arees/escola-de-formacio/oferta-formativa/programatalia/comunicadors-per-al-desenvolupament-sostenible' target='_blank'>aqu&iacute;</a>.


Hora: Event diario
Lloc: Olot
Resum: Curs d’especialització de la UdG sobre Introducció a la participació ciutadana en temàtiques territorials.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
    Organitzat per la Fundaci&oacute; d&rsquo;Estudis Superiors d&rsquo;Olot conjuntament amb la Universitat de Girona

   

    El curs est&agrave; dirigit per Xavier Sabat&eacute;, ambient&ograve;leg i director d&rsquo;X3 Estudis Ambientals. Aquest curs de 24 hores de durada tindr&agrave; lloc a Olot els divendres del mes d&rsquo;octubre. Des de divendres, 7 octubre 2011 fins divendres, 28 octubre 2011, de 10:00 a 17:30.

   

    La participaci&oacute; ciutadana ha demostrat ser una eina &uacute;til per millorar les decisions pol&iacute;tiques i per generar una cultura participativa en el si de la societat. Concretament, la participaci&oacute; en tem&agrave;tiques territorials ja &eacute;s una eina consolidada en els &agrave;mbits de l&#39;urbanisme, la planificaci&oacute; de l&#39;aigua, dels espais naturals protegits o el paisatge. Per tant, &eacute;s important con&egrave;ixer i dominar les eines de participaci&oacute; per tal de refor&ccedil;ar-ne l&#39;&uacute;s en l&#39;&agrave;mbit del territori.

   

    <strong>OBJECTIUS</strong>

    - Definir els conceptes b&agrave;sics de la participaci&oacute; ciutadana

    - Con&egrave;ixer la diversitat d&#39;eines i de metodologies per fomentar la participaci&oacute; ciutadana

    - Con&egrave;ixer i analitzar casos pr&agrave;ctics de participaci&oacute; ciutadana en tem&agrave;tiques territorials

   

    <strong>PROFESSORAT</strong>

    Xavier Sabat&eacute;. Llicenciat en Ci&egrave;ncies Ambientals (UAB). Especialista en Espais Naturals Protegits (Universidad Aut&oacute;noma de Madrid). DEA de medi ambient (UdG). Codirector d&#39;X3 Estudis Ambientals. Coordinador acad&egrave;mic del curs.

    Xavier Basora. Ambient&ograve;leg i periodista. Codirector d&#39;X3 Estudis Ambientals.

    Jordi Romero-Lengua. Ambient&ograve;leg i urbanista. Codirector d&#39;X3 Estudis Ambientals.

    Sigrid Mu&ntilde;iz. Ambient&ograve;loga i t&egrave;cnica freelance en mat&egrave;ria de participaci&oacute; ciutadana.

    Marc Par&eacute;s. Polit&ograve;leg i doctor en Ci&egrave;ncies Ambientals. Professor del departament de Geografia de la UAB.

    Clara Soler. Polit&ograve;loga i experta en urbanisme participatiu.

   

    <strong>DESTINATARIS</strong>

    Els curs va dirigit a professionals de disciplines territorials: ambient&ograve;legs, arquitectes, ge&ograve;grafs, urbanistes, soci&ograve;legs... que treballin en administracions, empreses o entitats del tercer sector i que vulguin formar-se per aplicar eines de participaci&oacute; al seu dia a dia.</div>
Per a m&eacute;s informaci&oacute; i/o inscripcions podeu contactar al 972 26 21 28 o escriure a mfontaniol@olot.catConsultar la <a href='http://fes.olot.cat/inici?task=view_detail&amp;agid=317&amp;year=2011&amp;month=10&amp;day=07' target='_blank'>web del curs</a>.


Hora: Event diario
Lloc: Universitat de Vic
Resum: Jornada final de participació del 'III Pla Director xct 2012-2016, amb els peus a terra'
Descripció: Aquesta &eacute;s l&#39;&uacute;ltima jornada de participaci&oacute; del III Pla Director de la xct.El proc&eacute;s participatiu arriba al seu punt &agrave;lgid amb aquesta jornada de treball, dirigida a debatre un document preliminar per&ograve; molt avan&ccedil;at del Pla Director. &Eacute;s per aix&ograve; que us animem a tots a fer aquest &uacute;ltim esfor&ccedil; de participaci&oacute;. Aquest document preliminar del III PD s&#39;enviar&agrave; a tots el membres uns dies abans de la jornada.<span style='color: rgb(0, 128, 0);'><strong>Hora</strong></span>: de 10h a 19h<strong><span style='color: rgb(0, 128, 0);'>Lloc</span></strong>: Edifici Principal (F) del Campus Miramarges, 2on pis - Universitat de Vic. Carrer Sagrada Fam&iacute;lia, n&ordm; 7, 2n pis. Consulteu el mapa <a href='http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=ca&amp;geocode=&amp;q=sagrada+familia+7&amp;sll=41.933624,2.248941&amp;sspn=0.003113,0.006958&amp;ie=UTF8&amp;ll=41.932694,2.246447&amp;spn=0.011174,0.018239&amp;z=15' target='_blank'>aqu&iacute;</a> .<span style='color: rgb(0, 128, 0);'><strong>Inscripcions</strong></span>: a trav&eacute;s del correu electr&ograve;nic <strong>xct2016@custodiaterritori.org</strong> indicant nom i cognom, entitat i c&agrave;rrec dins l&rsquo;entitat, correu electr&ograve;nic i tel&egrave;fon. Per m&eacute;s informaci&oacute; podeu trucar al 93 886 61 35.Documents a revisar:

- <a href='/mm/file/Plans%20Directors/III%20PDxct2016%20esborrany.doc' target='_blank'>Esborrany del 3r Pla Director de la xct 2012-2016</a>

- <a href='/mm/file/Plans%20Directors/Estructuracio_3rPDxct_esborrany.xls' target='_blank'>Excel amb l&#39;estructura de les accions previstes</a><span style='color: rgb(0, 128, 0);'><strong>Programa (provisional) de la jornada</strong></span>9.45 h. Recepci&oacute; dels participants.

10.00 h. Benvinguda - Representant de la xct&nbsp; - Representant de la Universitat de Vic

10.10 h. Presentaci&oacute; de la jornada i del proc&eacute;s d&rsquo;elaboraci&oacute; del III Pla Director de la xct - Sr. Xavier Sabat&eacute;, equip redactor del III Pla Director de la xct

10.30 h. Din&agrave;mica de &ldquo;connexi&oacute;&rdquo; amb el pla director

11.00 h. Pausa-caf&egrave;

11.30 h. Debat plenari - Es debat la proposta que fa el III PDxct: marc estrat&egrave;gic, &agrave;mbit d&rsquo;actuaci&oacute;, finalitat i objectius, valors de la xct, destinataris de la xct, l&iacute;nies estrat&egrave;giques... Aquest debat anir&agrave; dinamitzat a partir d&rsquo;un sistema de votaci&oacute;/valoraci&oacute; de les propostes, per tal que es puguin tractar tots els punts d&rsquo;una manera &agrave;gil.

13.30 h. Dinar (gratu&iuml;t) - Marge per a l&rsquo;equip redactor de fer alguna adaptaci&oacute; de les l&iacute;nies estrat&egrave;giques segons el debat plenari.

15.30 h. Sessi&oacute; de grups de debat, segons l&iacute;nies estrat&egrave;giques - Es debat la proposta que fa el III PDxct, afegint i concretant noves idees... Es faran tants grups com eixos (4).

17.00 h. Pausa-caf&egrave;

17.30 h. Presentaci&oacute; de conclusions i propers passos en el III PD de la xct.

- Resum global dels debats de grup a c&agrave;rrec dels relators i els moderadors.

- Debat sobre el lema del III PD xct (plenari)

- Passos previstos en el Pla Director xct2016.

- Torn obert de preguntes i opinions.

- Valoraci&oacute; de la Jornada de Treball a c&agrave;rrec d&rsquo;un observador extern.

19.00 h. Finalitzaci&oacute; de la jornada de treball.Amb el #xct2016 per dinamitzar el debat a twitter - Amb l&rsquo;arbre de les idees per als assistents presencials a la jornada.

Gràcies a PHP iCalendar