agenda - 15 de Novembre - 21 de Novembre

15 de Novembre - 21 de Novembre

agenda Calendari
Dilluns, 15 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Reus
Resum: Curs Ecosistemes mediterranis: els ambients naturals de casa nostra.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Pedreg&oacute;s, semi-&agrave;rid, plantes amb punxes... Tenim una idea general de com s&oacute;n els ecosistemes mediterranis. Per&ograve; acostumem a oblidar-nos de condicionants com l&rsquo;orografia, l'altitud, la proximitat de rius i el mar... Que donen lloc a ambients naturals molt diferents de l&rsquo;ecosistema mediterrani &ldquo;est&agrave;ndard&rdquo;.

Aquest curs est&agrave; pensat per proporcionar uns coneixements complets a partir de classes te&ograve;riques, per&ograve; sobretot amb l'observaci&oacute; directa, realitzant sortides formatives que ampli&iuml;n els coneixements d'estudiants, educadors i qualsevol persona interessada en el medi natural.<strong>Organitza:</strong> GEPEC<strong>Horari:</strong> dissabtes i diumenges 9 mat&iacute; a 7 de la tarda<strong>Dates:</strong> caps de setmana 9-10 i 30-31 d&rsquo;octubre i 27-28 de novembreMes informaci&oacute; <a href='/mm/file/actualitat/101009_curs_ecosistemes_gepec.pdf'>aqui</a>

&nbsp;</div>
Hora: Event diario
Lloc: Universitat de Vic - Campus Torre dels Frares (C. de la Laura, 13 – Vic)
Resum: UVIC, organitza la setmana de la ciència del 12 al 22 de novembre
Descripció: <img vspace='10' hspace='10' align='left' src='/mm/image/imgnews/2010_novembre/101112_UVICsetmciencia.JPG' style='width: 118px; height: 165px;' alt='' />La <strong>Universitat de Vic</strong> programa <strong>tot un seguit d'activitats a la setmana de la ci&egrave;ncia del 12 al 22 de novembre</strong>. Confer&egrave;ncies, exposicions, una sortida i&nbsp; tallers.<strong>La xct coorganitza amb la fundaci&oacute; Emys el taller n&uacute;m. 11:&nbsp;La cust&ograve;dia entra en joc</strong>

Dilluns 15 i dimarts 16 de novembre. Horari: de 09:00 a 10:30h, de 11:30 a 13:00h, i de 15:00 a 16:30h i de 17:00 a 18:30h


Hora: 15:28 - 16:15
Lloc: Universidad Internacional Medendez y Pelayo
Resum: RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA GESTIÓN DEL PAISAJE Reflexiones en relación con el 10º aniversario de la firma del Convenio Europeo del Paisaje
Descripció: <strong><img hspace='10' align='left' vspace='10' alt='' style='width: 143px; height: 300px;' src='/mm/image/imgnews/2010_novembre/101115_UIMP_CursTEnerife(1).jpg' />Despr&eacute;s d'una d&egrave;cada de vig&egrave;ncia del Conveni Europeu del Paisatge</strong> (Flor&egrave;ncia, 2000) <strong>es fa necessari realitzar un balan&ccedil; de la seva aplicaci&oacute; i</strong>, sobretot, prenent com a refer&egrave;ncia, <strong>plantejar els reptes de futur</strong>.Aquest Curs organitzat per la <strong>Universidad Internacional Med&eacute;ndez y Pelayo</strong> &eacute;s de gran inter&egrave;s per als professionals i t&egrave;cnics de les administracions p&uacute;bliques i empreses p&uacute;bliques i privades vinculats amb l'ordenaci&oacute; del territori, l'urbanisme i la protecci&oacute; i gesti&oacute; del paisatge, responsables pol&iacute;tics i estudiants

universitaris d'Arquitectura i Urbanisme, Ci&egrave;ncies Socials, Jur&iacute;diques i Naturals.


Dijous, 18 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Gijón
Resum: Jornadas sobre Medidas compensatorias de proyectos de infraestructuras viarias que afectan a la Red Natura 2000
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Durant les jornades es preveu debatre sobre els referents legals, la normativa, els criteris i els requisits pel diseny i execuci&oacute; de mesures compensatories en projectes que puguin afectar a espais de la Xarxa Natura 2000, aix&iacute; com exposar casos practics que permetin refleccionar sobre les dificultats que cal afrontar, i com resoldre-les.<strong>La Xarxa de Custoria del Territori presenta un petit an&agrave;lisi del paper de les entitats de custoria en les iniciatives de mesures compensat&ograve;ries de l'impacte ambiental</strong>. La Comunicaci&oacute; est&agrave; signada perJordi Pietx - XCT, Alba Marquez - XCT, i Amaya S&aacute;nchez - Fundaci&oacute;n Biodiversidad, tot i que per motius d'agenda nom&eacute;s Amaya S&aacute;nchez ser&agrave; a la sala i en far&agrave; la presentaci&oacute;.Miguel Ferrer (Fundaci&oacute;n Migres) presentar&aacute; un cas pr&agrave;ctic en el mateix seminari.</div>
Hora: 18:00 - 19:00
Lloc: La Pedrera. Barcelona
Resum: Montesquiu + 10: 10 anys de custòdia del territori a Catalunya
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Passats 10 anys de la Declaraci&oacute; de Montesquiu de Cust&ograve;dia del Territori (Parc del Castell de Montesquiu), la xct celebrar &agrave;un acta commemoratiu d&rsquo;aquesta fita amb l&rsquo;objectiu de fer balan&ccedil; de la feina feta fins el moment, donar a con&egrave;ixer l&rsquo;estat de la cust&ograve;dia del territori a nivell estatal i al m&oacute;n i plantejar el nous reptes i compromisos per a continuar enfortint la cust&ograve;dia del territori.</div>
Divendres, 19 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Museu de la mediterrània c/d'Ullà 27-31, Torroella de Montgrí
Resum: I Jornades de recerca i territori: gestió de recursos hídrics en espais naturals
Descripció: <img hspace='10' align='left' vspace='10' alt='' style='width: 119px; height: 108px;' src='/mm/image/imgnews/2010_novembre/101119_IJornadesRecercaTerritori.JPG' />la C&agrave;tedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis organitza les I Jornades de Recerca i Territori centrades en la gesti&oacute; dels recursos h&iacute;drics en espais naturals.

L'objectiu de les jornades &eacute;s con&egrave;ixer diferents models de gesti&oacute; que es puguin aplicar al nostre territori. <a href='http://www20.gencat.cat/docs/parcsnaturals/Home/Montgri-Medes/Novetats/Documents%20i%20enllacos%20novetats/I%20Jornades%20Recerca%20i%20Territori.pdf'>Programa de la jornada

</a>
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Museu Industrial del Ter de Manlleu
Resum: Presentació de les actuacions i l'audiovisual del projecte Riberes del Ter
Descripció: <strong><img hspace='10' height='121' width='200' vspace='10' align='left' alt='' src='/mm/image/imgnews/2010_novembre/101119_postal_ribter_digital2_GRAN_retall.JPG' />

Es presentar&agrave; les actuacions de cust&ograve;dia, restauraci&oacute; i recerca dutes a terme</strong> en el marc dels projectes Riberes del Ter i Ricover els anys 2009-10, i previsions de futur
Dissabte, 20 de Novembre
Hora: 9:30 - 9:45
Lloc: Ateneu de Sant Celoni, sala petita (Ctra. Vella, 25)
Resum: Jornada: Futur desenvolupament del Baix Montseny
Descripció: <img vspace='10' hspace='10' align='left' alt='' src='/mm/image/imgnews/2010_novembre/101120_JornadaBaixMontseny.JPG' style='width: 139px; height: 301px;' />

Aquesta jornada &eacute;s un <strong>punt de partida en un projecte que El Cercle Econ&ograve;mic i Social del Baix Montseny vol seguir compartint amb tots aquells que penseu que val la pena construir el futur i fer-ho ara tots junts</strong>: administraci&oacute; i entitats p&uacute;bliques i privades, grans i petits empresaris, associacions i persones.D'entre les pon&egrave;ncies destaquem: <strong><em>El bosc: comprendre per gaudir i protegir. La Museologia total al servei del bosc. Estat de la situaci&oacute; a nivell t&egrave;cnic del Museu del Bosc de Catalunya</em>, a c&agrave;rrec de Sr. Jorge Wagensberg</strong>, director cient&iacute;fic de la Fundaci&oacute; La Caixa.Gràcies a PHP iCalendar