agenda - Novembre de 2010

Novembre de 2010

agenda Calendari
Dilluns, 1 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Reus
Resum: Curs Ecosistemes mediterranis: els ambients naturals de casa nostra.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Pedreg&oacute;s, semi-&agrave;rid, plantes amb punxes... Tenim una idea general de com s&oacute;n els ecosistemes mediterranis. Per&ograve; acostumem a oblidar-nos de condicionants com l&rsquo;orografia, l'altitud, la proximitat de rius i el mar... Que donen lloc a ambients naturals molt diferents de l&rsquo;ecosistema mediterrani &ldquo;est&agrave;ndard&rdquo;.

Aquest curs est&agrave; pensat per proporcionar uns coneixements complets a partir de classes te&ograve;riques, per&ograve; sobretot amb l'observaci&oacute; directa, realitzant sortides formatives que ampli&iuml;n els coneixements d'estudiants, educadors i qualsevol persona interessada en el medi natural.<strong>Organitza:</strong> GEPEC<strong>Horari:</strong> dissabtes i diumenges 9 mat&iacute; a 7 de la tarda<strong>Dates:</strong> caps de setmana 9-10 i 30-31 d&rsquo;octubre i 27-28 de novembreMes informaci&oacute; <a href='/mm/file/actualitat/101009_curs_ecosistemes_gepec.pdf'>aqui</a>

&nbsp;</div>
Dimecres, 3 de Novembre
Hora: 15:46 - 16:45
Lloc: Institut d'Estudis Territorials Universitat Pompeu Fabra, Passeig Circumval·lació 8, BCN
Resum: Seminari “Sensibilització en paisatge”
Descripció: <strong><img hspace='10' align='left' vspace='10' alt='' style='width: 171px; height: 192px;' src='/mm/image/imgnews/2010_novembre/101103_Sminari%20PaysMedUrban.JPG' />

A deu anys </strong>de la signatura <strong>del Conveni europeu del paisatge</strong>, <strong>el seminari </strong>organitzat per Pays Med Urban, <strong>t&eacute; per objectiu aprofundir en la mesura que estableix l&rsquo;article 6.A &ldquo;Sensibilitzaci&oacute;&rdquo;</strong>.<strong>La xct hi presenta </strong>una experi&egrave;ncia de concertaci&oacute;: <strong>ELS ACORDS DE CUST&Ograve;DIA DEL TERRITORI: Implicaci&oacute; ciutadana en la conservaci&oacute; del paisatge</strong>, a c&agrave;rrec de Jordi Pietx.


Dijous, 4 de Novembre
Hora: 9:00 - 17:00
Lloc: Institut d'Estudis Catalans, C/Carme, 47, Barcelona
Resum: VII Jornada CREAF-SCD-ICHN, Boscos i Canvi Global: de la Recerca a la Gestió Adaptativa
Descripció: <strong>L'objectiu principal d'aquesta jornada anual &eacute;s contrastar els punts de vista d'investigadors, t&egrave;cnics i responsables de l'administraci&oacute; sobre temes mediambientals </strong>i crear un marc de discussi&oacute; i reflexi&oacute; sobre l'estat actual de la situaci&oacute; i de les possibles necessitats o mancances.Cada edici&oacute;, celebrada a finals d'any, tracta diferents problemes ambientals sota la perspectiva dels coneixements cient&iacute;fics i la seva aplicaci&oacute; en la gesti&oacute; duta a terme per l'administraci&oacute;.

<div style='text-align: left;'>

Programa de la jornada: http://scb.iec.cat/filial/ViewPage.action?siteNodeId=1081&amp;languageId=1&amp;contentId=4624N&eacute;s informaci&oacute; de jornades anteriors (2003-2009) a:http://www.creaf.uab.es/cat/activitats/j_CREAF.htm</div>

Hora: 9:00 - 14:00
Lloc: Espai Jove de Gràcia (C/Gran de Gràcia, 190. Barcelona)
Resum: Jornada: Col·laborar per anar més lluny. Estratègies de col·laboració en les entitats del Tercer Sector Social
Descripció: <img hspace='10' height='100' align='left' width='200' vspace='10' src='/mm/image/imgnews/2010_novembre/101104_JornadaColaborar.JPG' alt='' />Es presentar&agrave; la publicaci&oacute; Junts per la societat. Experi&egrave;ncies de col&middot;laboraci&oacute; al Tercer Sector Social catal&agrave;. L'acte conclour&agrave; amb la pon&egrave;ncia Oportunitats de col&middot;laboraci&oacute; per a les entitats del Tercer Sector Social a nivell internacional
Hora: 9:30 - 9:45
Lloc: Castell de Montesquiu, Centre de Recursos
Resum: Jornada tècnica: La gestió sostenible de la caça i la pesca
Descripció: <img width='200' vspace='01' hspace='10' height='168' align='left' alt='' src='/mm/image/imgnews/2010_novembre/101104_JornadaCacaPesca.JPG' />Aquesta jornada t&egrave;cnica organtizada per l'&Agrave;rea d'Espais Naturals de la Diputaci&oacute; de Barcelona, t&eacute; l'objectiu d'<strong>aprofundir en les activitats cineg&egrave;tiques sostenibles</strong>, i oferir un marc de reflexi&oacute; i coneixement sobre els instruments de planificaci&oacute; i ordenaci&oacute;.
Divendres, 5 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Casal Marià C/ Francesc Xavier de Bolòs, 3, d’Olot (davant Ajuntament)
Resum: II Seminari Internacional sobre Agrobiodiversitat. “La conservació de l’agrobiodiversitat”
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El <strong>II Seminari Internacional sobre Agrobiodiversitat&nbsp; &ldquo;La conservaci&oacute; de l&rsquo;agrobiodiversitat&rdquo;</strong> tindr&agrave; lloc els propers <strong>5, 6 i 7 de novembre de 2010 a Olot.</strong> Aquesta &eacute;s la segona edici&oacute; d&rsquo;un cicle de tres seminaris que tracten sobre l&rsquo;Agrobiodiversitat i que en l&rsquo;edici&oacute; d&rsquo;enguany es fa incid&egrave;ncia sobre les estrat&egrave;gies de conservaci&oacute; in situ i ex situ.</div>
Hora: Event diario
Lloc: Palau Nou de l’Abat, monestir de Poblet
Resum: III Jornades sobre el bosc de Poblet i les Muntanyes de Prades
Descripció: El tema central d'aquesta edici&oacute; &eacute;s &quot;<strong>Les pol&iacute;tiques de conservaci&oacute; del territori i la gesti&oacute; del medi</strong>&quot;, amb <strong>pon&egrave;ncies </strong>relacionades tant amb el medi natural com amb el medi social, una <strong>taula rodona i una sortida de camp</strong> amb el Dr. Mart&iacute; Boada.A la jornada del dissabte, es presentar&agrave; tamb&eacute;:- L'experi&egrave;ncia de El Brogit de la Vall i la seva repercussi&oacute; sobre l'economia dels micromunicipis de les Muntanyes de Prades.

- Estudi de la xarxa SOLC: Innovaci&oacute; metodol&ograve;gica en la creaci&oacute; i implantaci&oacute; de models de turisme sostenible basats en el paisatge.Jornades organitzades per <strong>El Paratge Natural de Poblet</strong> junt amb el <strong>Centre d&rsquo;Hist&ograve;ria Natural de la Conca de Barber&agrave;</strong>, el <strong>Centre d&rsquo;Estudis de la Conca de Barber&agrave;</strong> i el Monestir de Poblet.Consulteu el <strong>programa de les jornades i el formulari d'inscripci&oacute; a la p&agrave;gina web</strong>.
Dijous, 11 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Casal Marià d'Olot
Resum: Seminari Internacional Franges Els paisatges de la perifèria
Descripció: Les perif&egrave;ries actuen com a franges, com a interf&iacute;cies entre diferents realitats geogr&agrave;fiques i configuracions paisatg&iacute;stiques. No s&oacute;n nom&eacute;s el resultat &ndash;sovint imprevist i indesitjat- d'un centre que creix i necessita expandir-se on sigui i com sigui.Des de la perspectiva interdisciplin&agrave;ria i oberta a noves idees que ha caracteritzat des dels seus or&iacute;gens l'actuaci&oacute; de l'<strong>Observatori del Paisatge de Catalunya</strong>, en col&bull;laboraci&oacute; amb la <strong>RECEP-ENELC </strong>i amb l'<strong>Institut de Cultura de la Ciutat d'Olot</strong>, es planteja 'situar-nos' al bell mig de les perif&egrave;ries i, des d'aquestes h&iacute;brides franges que actuen de llindars, proposar noves formes d'intervenci&oacute; i de gesti&oacute;, nous referents paisatg&iacute;stics, lectures alternatives a les hegem&ograve;niques i habituals.El seminari s'estructura en dos grans blocs:BLOC 1

-Des de les franges

-L'espai periurb&agrave; contemporani vist des de les perif&egrave;riesBLOC 2

-Detectar les franges

-Quins instruments tenim per a analitzar els paisatges perif&egrave;rics? Com esbrinar-los? Com els podem estudiar? Com podem captar-ne l'ess&egrave;ncia?


Divendres, 12 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Universitat de Vic - Campus Torre dels Frares (C. de la Laura, 13 – Vic)
Resum: UVIC, organitza la setmana de la ciència del 12 al 22 de novembre
Descripció: <img vspace='10' hspace='10' align='left' src='/mm/image/imgnews/2010_novembre/101112_UVICsetmciencia.JPG' style='width: 118px; height: 165px;' alt='' />La <strong>Universitat de Vic</strong> programa <strong>tot un seguit d'activitats a la setmana de la ci&egrave;ncia del 12 al 22 de novembre</strong>. Confer&egrave;ncies, exposicions, una sortida i&nbsp; tallers.<strong>La xct coorganitza amb la fundaci&oacute; Emys el taller n&uacute;m. 11:&nbsp;La cust&ograve;dia entra en joc</strong>

Dilluns 15 i dimarts 16 de novembre. Horari: de 09:00 a 10:30h, de 11:30 a 13:00h, i de 15:00 a 16:30h i de 17:00 a 18:30h


Hora: Event diario
Lloc: Reus
Resum: Curs de Gestió forestal - GEPEC
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Els boscos han estat sotmesos al llarg del temps a una forta pressi&oacute; humana, cal gestionar-los per a que tornin assolir un estat d&rsquo;equilibri. Els criteris emprats es basen en la conservaci&oacute; i la prevenci&oacute; d'incendis forestals, emprant t&egrave;cniques silv&iacute;coles. En aquest curs adre&ccedil;at a propietaris forestals i a tots aquells que volem participar en la recuperaci&oacute; dels nostres boscos, <strong>s&rsquo;explicaran quins s&oacute;n els criteris b&agrave;sics a tenir en compte a l&rsquo;hora de realitzar la gesti&oacute;. Es visitaran dues finques situades a Alforja i Vilaplana on s&rsquo;han dut a terme treballs silv&iacute;coles de millor</strong>a.<strong>Horari</strong>

- divendres 12 de novembre de 7 a 9 del vespre (sessi&oacute; te&ograve;rica a Reus)

- dissabte 13 de novembre de 9 mat&iacute; a 6 de la tarda (sortida de camp)

- diumenge 14 de novembre de 9 a 14 del migdia (sortida de camp)La durada total del curs &eacute;s de 15 h.Per veure informaci&oacute; detallada del curs <a href='/mm/file/actualitat/101112_curs_gestio_forestal_gepec.pdf'>aqui</a>.

&nbsp;</div>
Dilluns, 15 de Novembre
Hora: 15:28 - 16:15
Lloc: Universidad Internacional Medendez y Pelayo
Resum: RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA GESTIÓN DEL PAISAJE Reflexiones en relación con el 10º aniversario de la firma del Convenio Europeo del Paisaje
Descripció: <strong><img hspace='10' align='left' vspace='10' alt='' style='width: 143px; height: 300px;' src='/mm/image/imgnews/2010_novembre/101115_UIMP_CursTEnerife(1).jpg' />Despr&eacute;s d'una d&egrave;cada de vig&egrave;ncia del Conveni Europeu del Paisatge</strong> (Flor&egrave;ncia, 2000) <strong>es fa necessari realitzar un balan&ccedil; de la seva aplicaci&oacute; i</strong>, sobretot, prenent com a refer&egrave;ncia, <strong>plantejar els reptes de futur</strong>.Aquest Curs organitzat per la <strong>Universidad Internacional Med&eacute;ndez y Pelayo</strong> &eacute;s de gran inter&egrave;s per als professionals i t&egrave;cnics de les administracions p&uacute;bliques i empreses p&uacute;bliques i privades vinculats amb l'ordenaci&oacute; del territori, l'urbanisme i la protecci&oacute; i gesti&oacute; del paisatge, responsables pol&iacute;tics i estudiants

universitaris d'Arquitectura i Urbanisme, Ci&egrave;ncies Socials, Jur&iacute;diques i Naturals.


Dijous, 18 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Gijón
Resum: Jornadas sobre Medidas compensatorias de proyectos de infraestructuras viarias que afectan a la Red Natura 2000
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Durant les jornades es preveu debatre sobre els referents legals, la normativa, els criteris i els requisits pel diseny i execuci&oacute; de mesures compensatories en projectes que puguin afectar a espais de la Xarxa Natura 2000, aix&iacute; com exposar casos practics que permetin refleccionar sobre les dificultats que cal afrontar, i com resoldre-les.<strong>La Xarxa de Custoria del Territori presenta un petit an&agrave;lisi del paper de les entitats de custoria en les iniciatives de mesures compensat&ograve;ries de l'impacte ambiental</strong>. La Comunicaci&oacute; est&agrave; signada perJordi Pietx - XCT, Alba Marquez - XCT, i Amaya S&aacute;nchez - Fundaci&oacute;n Biodiversidad, tot i que per motius d'agenda nom&eacute;s Amaya S&aacute;nchez ser&agrave; a la sala i en far&agrave; la presentaci&oacute;.Miguel Ferrer (Fundaci&oacute;n Migres) presentar&aacute; un cas pr&agrave;ctic en el mateix seminari.</div>
Hora: 18:00 - 19:00
Lloc: La Pedrera. Barcelona
Resum: Montesquiu + 10: 10 anys de custòdia del territori a Catalunya
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Passats 10 anys de la Declaraci&oacute; de Montesquiu de Cust&ograve;dia del Territori (Parc del Castell de Montesquiu), la xct celebrar &agrave;un acta commemoratiu d&rsquo;aquesta fita amb l&rsquo;objectiu de fer balan&ccedil; de la feina feta fins el moment, donar a con&egrave;ixer l&rsquo;estat de la cust&ograve;dia del territori a nivell estatal i al m&oacute;n i plantejar el nous reptes i compromisos per a continuar enfortint la cust&ograve;dia del territori.</div>
Divendres, 19 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Museu de la mediterrània c/d'Ullà 27-31, Torroella de Montgrí
Resum: I Jornades de recerca i territori: gestió de recursos hídrics en espais naturals
Descripció: <img hspace='10' align='left' vspace='10' alt='' style='width: 119px; height: 108px;' src='/mm/image/imgnews/2010_novembre/101119_IJornadesRecercaTerritori.JPG' />la C&agrave;tedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis organitza les I Jornades de Recerca i Territori centrades en la gesti&oacute; dels recursos h&iacute;drics en espais naturals.

L'objectiu de les jornades &eacute;s con&egrave;ixer diferents models de gesti&oacute; que es puguin aplicar al nostre territori. <a href='http://www20.gencat.cat/docs/parcsnaturals/Home/Montgri-Medes/Novetats/Documents%20i%20enllacos%20novetats/I%20Jornades%20Recerca%20i%20Territori.pdf'>Programa de la jornada

</a>
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Museu Industrial del Ter de Manlleu
Resum: Presentació de les actuacions i l'audiovisual del projecte Riberes del Ter
Descripció: <strong><img hspace='10' height='121' width='200' vspace='10' align='left' alt='' src='/mm/image/imgnews/2010_novembre/101119_postal_ribter_digital2_GRAN_retall.JPG' />

Es presentar&agrave; les actuacions de cust&ograve;dia, restauraci&oacute; i recerca dutes a terme</strong> en el marc dels projectes Riberes del Ter i Ricover els anys 2009-10, i previsions de futur
Dissabte, 20 de Novembre
Hora: 9:30 - 9:45
Lloc: Ateneu de Sant Celoni, sala petita (Ctra. Vella, 25)
Resum: Jornada: Futur desenvolupament del Baix Montseny
Descripció: <img vspace='10' hspace='10' align='left' alt='' src='/mm/image/imgnews/2010_novembre/101120_JornadaBaixMontseny.JPG' style='width: 139px; height: 301px;' />

Aquesta jornada &eacute;s un <strong>punt de partida en un projecte que El Cercle Econ&ograve;mic i Social del Baix Montseny vol seguir compartint amb tots aquells que penseu que val la pena construir el futur i fer-ho ara tots junts</strong>: administraci&oacute; i entitats p&uacute;bliques i privades, grans i petits empresaris, associacions i persones.D'entre les pon&egrave;ncies destaquem: <strong><em>El bosc: comprendre per gaudir i protegir. La Museologia total al servei del bosc. Estat de la situaci&oacute; a nivell t&egrave;cnic del Museu del Bosc de Catalunya</em>, a c&agrave;rrec de Sr. Jorge Wagensberg</strong>, director cient&iacute;fic de la Fundaci&oacute; La Caixa.


Dijous, 25 de Novembre
Hora: 9:00 - 10:00
Resum: I Jornada tècnica: La gestió de les zones humides
Descripció: <img hspace='10' height='54' align='left' width='200' vspace='10' src='/mm/image/imgnews/2010_novembre/101125_JornadesZonesHumides.JPG' alt='' />Jornada que t&eacute; per objectiu <strong>con&egrave;ixer i debatre experi&egrave;ncies de gesti&oacute; i millora dels ambients humit</strong>s en diferents contextos, <strong>posant especial inter&egrave;s en la cust&ograve;dia del territori

per a la gesti&oacute; d&rsquo;espais d&rsquo;inter&egrave;s natural de titularitat privada</strong>.
Divendres, 26 de Novembre
Hora: 9:30 - 19:30
Lloc: ICHN -- C/ Carme, 47 Sala Puig i Cadafalch - Barcelona
Resum: Taller de Reforçament sobre qualitat i seguretat jurídica dels acords de custòdia
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Aquest Taller de Refor&ccedil;ament que organitza la Xarxa es desenvolupa en el marc del <strong>Projecte Pilot d'Implantaci&oacute; de models innovadors d'acords de cust&ograve;dia d'elevada seguretat jur&iacute;dica</strong>, garantia de qualitat i utilitat social, i es porta a terme dins d'un projecte finan&ccedil;at per Fundaci&oacute;n Biodiversidad. Aquest &eacute;s un projecte que parteix del nivell aconseguit a Catalunya i Balears dels acords de cust&ograve;dia del territori, i en el marc del nou desenvolupament legal que la cust&ograve;dia va adquirint, tant en normes estatals com aut&ograve;nomiques. T&eacute; com a principal objectiu recolzar a les entitats de cust&ograve;dia i als propietaris en la utilitzaci&oacute; de nous mecanismes jur&iacute;dics per donar m&eacute;s seguretat jur&iacute;dica i garant&iacute;a als seus acords de cust&ograve;dia.El Taller, que es preveu que tingui una din&agrave;mica molt participativa, va adre&ccedil;at a totes les entitats de cust&ograve;dia del territori que formen part de l'Estrat&egrave;gia de Refor&ccedil;ament de la Xarxa, per&ograve; tamb&eacute; est&agrave; obert a altres entitats interessades. A posteriori s'elaborar&agrave; un quadern que formar&agrave; part de la Col.lecci&oacute; Quaderns per entitats de cust&ograve;dia del territori (n&uacute;mero 5), una eina molt &uacute;til per a les entitats.

&nbsp;</div>
Dissabte, 27 de Novembre
Hora: Event diario
Resum: III Concurs de fotografia 'Estany d'Ivars i Vila-sana: una bellesa sense límits'
Descripció: <img width='200' vspace='10' hspace='10' height='83' align='left' src='/mm/image/imgnews/2010_novembre/1010_EstanyIvars_ActsTardorHivern-br.JPG' alt='' />En el marc del programa d'activitats de tardor hivern, s'organitza el III concurs de fotografia &quot;Estany d'Ivars i Vila-sana: una bellesa sense l&iacute;mits&quot; des del Centre Cultural i d'Esbarjo, d'Ivars d'Urgell


Dimarts, 30 de Novembre
Hora: 9:30 - 17:30
Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida de Barcelona (C/ Muntaner, 544, tel. 932 546 265)
Resum: Trobada: Voluntariat Corporatiu Ambiental
Descripció: <img vspace='10' hspace='10' align='left' alt='' style='width: 112px; height: 207px;' src='/mm/image/imgnews/2010_desembre/101130_JornadaVolAmb.JPG' />

Es tracta d'una <strong>trobada pensada per clarificar els conceptes b&agrave;sics del voluntariat corporatiu</strong> (la responsabilitat social corporativa, l'acci&oacute; social de les empreses, el voluntariat corporatiu pr&ograve;piament i la responsabilitat social de les entitats del tercer sector)<strong> i definir entre tots els reptes i les dificultats amb els qu&egrave; es troben les entitats ambientals, en la recerca de models efectius de voluntariat corporatiu en el terreny ambienta</strong>l.
Hora: 16:00 - 16:15
Lloc: Centre Cívic Can Bastè (BCN)
Resum: Seminari: Accés a la informació i participació en els processos de decisió ambiental
Descripció: <img hspace='10' height='53' width='378' vspace='10' align='absBottom' alt='' src='/mm/image/imgnews/2010_novembre/101130-Obrador3rSectorAmb.JPG' />

Un dels objectius de les entitats del tercer sector ambiental &eacute;s la <strong>participaci&oacute; en el processos de decisi&oacute; que afecten al medi ambient</strong>

Gràcies a PHP iCalendar