agenda - Octubre de 2010

Octubre de 2010

agenda Calendari
Dimarts, 5 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya - Crta. de Sant Llorenç de Morunys, km 2 (direcció Port del Comte) 25280 Solsona
Resum: Congrés Internacional: El pagament per serveis ambientals, una eina financera per a la gestió i la conservació del patrimoni natural
Descripció: El Congrés pretén servir de plataforma per a l'intercanvi d'experiències entre els països Iberoamericans i dotar d'informació i eines a la discussió que s'ha iniciat a Espanya i principalment a Catalunya, sobre els pagaments per serveis ambientals, fent extensius aquests recursos a altres països europeus, com a part de l'aprenentatge aconseguit a Amèrica Llatina en els darrers anys.El programa del congrés inclou una secció introductòria als conceptes bàsics del PSA, contextualitzant-los en una perspectiva global, reconeixent la visió europea, i fent un especial èmfasi a Espanya, i concretament a Catalunya, pel que fa a la capitalització de les experiències llatinoamericanes com a base d'aprenentatge i aplicació.I els 3 grans blocs principals seran:- El PSA com a instrument de governança ambiental/forestal,- Rendibilitat del mercat dels serveis ambientals, i- Sistemes de monitorització de l'eficiència dels mecanismes de PSA .<span style='color: rgb(51, 153, 102);'>Data</span>: del 5 al 7 d'octubre 2010<span style='color: rgb(51, 153, 102);'>Seu</span>: Centre Tecnol&ograve;gic Forestal de Catalunya (CTFC)

<span style='color: rgb(51, 153, 102);'>

Cost inscripci&oacute; complerta</span>: 118 euros. Per altres modalitats consulteu <a href='http://psa.ctfc.es/esp/inscripcioelec.htm'>aqu&iacute;.</a>El <span style='color: rgb(51, 153, 102);'>termini d'inscripcions</span> finalitza el 24 de setembre i podeu formalitzar la vostra inscripci&oacute; <a href='http://psa.ctfc.es/cat/inscripcions.htm'>aqu&iacute;</a>. I podeu consultar el programa complert <a href='http://psa.ctfc.es/cat/programa.htm'>aqu&iacute;</a>.
Dijous, 7 de Octubre
Hora: 18:30 - 19:30
Lloc: Institut d'Estudis Catalans carrer del Carme, 47 de Barcelona
Resum: Debat: les polítiques ambientals que necessita el país
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Aquest mes de novembre es celebraran eleccions al Parlament de Catalunya. D&rsquo;aquest proc&eacute;s sortir&agrave; escollit el President de la Generalitat de Catalunya que ostentar&agrave; la responsabilitat, amb els seus consellers, de governar el pa&iacute;s els propers quatre anys. En aquest context, l&rsquo;obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya han organitzat un debat amb representants de les diferents opcions pol&iacute;tiques presents, actualment, al Parlament de Catalunya. L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquest debat &eacute;s compartir i confrontar quines s&oacute;n les prioritats i accions que el nou Govern haur&agrave; de liderar en l&rsquo;&agrave;mbit ambiental.</div>
Dissabte, 9 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Reus
Resum: Curs Ecosistemes mediterranis: els ambients naturals de casa nostra.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Pedreg&oacute;s, semi-&agrave;rid, plantes amb punxes... Tenim una idea general de com s&oacute;n els ecosistemes mediterranis. Per&ograve; acostumem a oblidar-nos de condicionants com l&rsquo;orografia, l'altitud, la proximitat de rius i el mar... Que donen lloc a ambients naturals molt diferents de l&rsquo;ecosistema mediterrani &ldquo;est&agrave;ndard&rdquo;.

Aquest curs est&agrave; pensat per proporcionar uns coneixements complets a partir de classes te&ograve;riques, per&ograve; sobretot amb l'observaci&oacute; directa, realitzant sortides formatives que ampli&iuml;n els coneixements d'estudiants, educadors i qualsevol persona interessada en el medi natural.<strong>Organitza:</strong> GEPEC<strong>Horari:</strong> dissabtes i diumenges 9 mat&iacute; a 7 de la tarda<strong>Dates:</strong> caps de setmana 9-10 i 30-31 d&rsquo;octubre i 27-28 de novembreMes informaci&oacute; <a href='/mm/file/actualitat/101009_curs_ecosistemes_gepec.pdf'>aqui</a>

&nbsp;</div>
Dijous, 14 de Octubre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Sala d'actes del DMAH, av. Diagonal 525 de BCN.
Resum: Seminaris de Biodiversitat
Descripció: <div style='text-align: justify;'>T&eacute; valor econ&ograve;mic la biodiversitat? Sembla clar que la societat valora la biodiversitat i la seva conservaci&oacute;, per&ograve; t&eacute; realment un paper econ&ograve;mic la biodiversitat? En quin sentit? Sabem valorar-lo? T&eacute; ra&oacute; de ser aquesta valoraci&oacute;? Aquest seminari pret&eacute;n reflexionar sobre algunes d&rsquo;aquestes q&uuml;estions i aportar propostes per a un millor encaix entre economia i biodiversitat.Veure el programa complert <a href='/mm/file/actualitat/101014_seminari_biod.pdf' target='_blank'>aqu&iacute;</a>.</div>
Divendres, 15 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Fira de Manresa
Resum: Fira Ecoviure, vida ecològica en un món sostenible i solidari
Descripció: Ecoviure va n&eacute;ixer l'any 1997 amb la intenci&oacute; de servir de punt de trobada a les persones i professionals que, des de diferents &agrave;mbits, treballen per a la sostenibilitat ambiental, social i econ&ograve;mica del planeta.

Consulta a la web: el programa de jornades t&egrave;cniques, activitats divulgatives, demostracions de cuina, llistat d&rsquo;expositors, premis ecoviure, i concurs de dibuix.


Hora: Event diario
Lloc: Escola d’Arts i Oficis - Diputació de Barcelona Recinte de l’Escola Industrial (c. Urgell, 187, Barcelona)
Resum: 3a Jornada d'Intercanvi d'experiències d'Aprenentatge Servei
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El Centre Promotor d&rsquo;Aprenentatge Servei organitza la Tercera Jornada d&rsquo;Intercanvi d&rsquo;Experi&egrave;ncies d&rsquo;APS amb l&rsquo;objectiu de:

&bull; Promoure la reflexi&oacute; i el debat entre els centres educatius i entitats que apliquen aquesta metodologia de treball educatiu.

&bull; Donar a con&egrave;ixer bones pr&agrave;ctiques que s&rsquo;estan desenvolupant.

&bull; Aportar elements de reflexi&oacute; te&ograve;rica i metodol&ograve;gica per millorar la implementaci&oacute; de l&rsquo;aprenentatge servei en el nostre context educatiu i comunitari.</div>
Dimecres, 20 de Octubre
Hora: 17:30 - 18:30
Lloc: Sala d’Actes del Museu M. Colet. Buenos Aires, 56-58 de Barcelona Població Barcelona
Resum: Presentació de l'estudi: CONSERVAR. Com actuar a favor dels espais naturals
Descripció: Amb la voluntat de fer visibles a la ciutadania aquells processos de participaci&oacute; i d&rsquo;actuaci&oacute; per a crear un futur basat en una actitud responsable i sostenible envers el planeta, el CADS ha impulsat la redacci&oacute; i publicaci&oacute; de CONSERVAR. Com actuar a favor dels espais naturals, <strong>estudi que planteja les diverses maneres que t&eacute; un ciutad&agrave; per contribuir a conservar els espais naturals del pa&iacute;s</strong>.
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Sala de graus de la URV (Campus Catalunya, Tarragona)
Resum: Lliurament premi de recerca de la càtedra DOW/ URV de Desenvolupament sostenible. Premiat treball de Custoria Fluvial de Jordi Recordà Cos
Descripció: <strong>

Llirament del premi</strong> atorgat a l'alumne Sr. Jordi Record&agrave; (M&agrave;ster en Dret Ambiental) pel treball <em>La Cust&ograve;dia Fluvial. Una eina per a la sostenibilitat</em><strong>Confer&egrave;ncia La Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</strong>, per part de la Sra. Montse Mas&oacute; i Aguado (Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori).<strong>En el decurs de l'acte intervindran</strong> el Dr. Antoni Pigrau Sol&eacute; (Director Centre d'Estudis de Dret Ambiental) i el Dr. Enric Aguilar Anfrons (Director de la C&agrave;tedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible)<strong>En el treball premiat es presenta la cust&ograve;dia</strong> <strong>com a estrat&egrave;gia v&agrave;lida per la sostenibilitat</strong>. S&rsquo;ha fet un buidat dels inventaris de cust&ograve;dia (2003-2009) i s&rsquo;ha pogut treure molta informaci&oacute; de <strong>l&rsquo;evoluci&oacute; i del potencial de la cust&ograve;dia fluvial</strong>. Finalment, <strong>es</strong> <strong>proposen noves l&iacute;nies per al seu desenvolupament.</strong> La tesi del treball &eacute;s que si es pot superar la via tradicional d&rsquo;actuaci&oacute; de la cust&ograve;dia del territori, centrada en les finques privades, per aprofundir en els acords amb propietaris p&uacute;blics permet fer un gir a la cust&ograve;dia <strong>per tal d&rsquo;aplicar-se al recurs de l&rsquo;aigua directament</strong> i no tan sols en les finques (espais f&iacute;sics). A partir d&rsquo;aqu&iacute; es plantegen noves vies per tal que la cust&ograve;dia del territori s&rsquo;impliqui <strong>en la gesti&oacute; d&rsquo;aig&uuml;es privades, de les aig&uuml;es reutilitzades i dels cabals de manteniment</strong>.


Dijous, 21 de Octubre
Hora: Event diario
Resum: Jornades sobre la gestió dels arbres i boscos vells
Descripció: <strong>IV Jornada de &Aacute;rboles Monumentales</strong>Els arbres i els boscos singulars s&oacute;n emblemes naturals que concentren un elevat valor: la peculiaritat de ser organismes que provenen de paisatges que avui en dia han desaparegut o que s&rsquo;han deteriorat i que contenen restes ecol&ograve;giques estranyes avui en dia, s&oacute;n emblemes de la seva zona ja que estan associats a tradicions, llegendes... La seva gesti&oacute; no pot basar-se en la simple protecci&oacute;, molt sovint requereixen de treballs de conservaci&oacute; partint de la seva biologia espec&iacute;fica.Aquesta jornada pret&eacute;n posar exemples d&rsquo;altres pa&iuml;sos sobre la taula, noves aportacions i tamb&eacute; vol ser un punt de trobada per tots aquells que treballen, gestionen o tenen algun inter&egrave;s amb aquests &eacute;ssers tant especials.Alguns dels temes que es tractaran s&oacute;n Les figueres de Formentera, l&rsquo;inventari de boscos vells de Catalunya, el projecte SELVANS de la Diputaci&oacute; de Girona, a part d&rsquo;altres exemples estatals i internacionals.

<a href='/mm/file/mis_c30/iv_jornadas_arboles_monumentales.pdf'>

Descarregueu-vos el p&ograve;ster i programa de la jornada</a>


Dimecres, 27 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona, diferents espais segons activitats
Resum: 3r Global Eco Forum (GEF 2010)
Descripció: <img hspace='10' align='left' vspace='10' alt='' style='width: 296px; height: 40px;' src='/mm/image/imgnews/2010_octubre/101028_3erGlobalEcoForum.JPG' /><strong>eco-union</strong>, amb la col&middot;aboraci&oacute; d'entitats p&uacute;bliques i privades i la participaci&oacute; d'un comprom&egrave;s grup d'experts, <strong>organitza a l'octubre de 2010 el 3r Global Eco Foru</strong>m. Una <strong>trobada</strong> anual, <strong>de format virtual i presencial</strong>, entre els diferents sectors econ&ograve;mics, socials i pol&iacute;tics de la societat, un projecte integrador i trasnversal que conjuga creativitat, innovaci&oacute; i cultura <strong>amb accions i idees que promouen nous models de desenvolupament sostenible i responsable</strong>.
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Saló d’ Actes del Col·legi d’ Advocats de Barcelona (c/ Mallorca, 283)
Resum: Taula Rodona: 'La perspectiva de les polítiques ambientals i sostenibles en la Catalunya del futur'. Propostes dels grups polítics
Descripció:

El <strong>Col&middot;legi d'Advocats organitza la taula rodona de presentaci&oacute; de les propostes dels grups pol&iacute;tics per les eleccions Catalanes</strong> de novembre 2010 en temes ambientals i de sostenibilitat (energia, canvi clim&agrave;tic, ordenaci&oacute; territori, etc).A la sessi&oacute; <strong>els grups pol&iacute;tics actualment amb representaci&oacute; parlamentaria </strong>al Parlament de Catalunya <strong>han designat els seus representants per aquesta taula rodona</strong>, entre les persones designades tindrem amb nosaltres dos ex Consellers de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i actualment diputats, el Sr. Ram&oacute;n Espadaler designat per el grup de CIU i el Sr. Salvador Mil&agrave; designat per el grup de ICV, han estat designats tamb&eacute; els diputats i portaveus Sr. Jordi Ca&ntilde;as per CC, el Sr. Marcel Coderch, per ERC, Sra. Eva Garc&iacute;a per el PP i Sr. Terrades per el PSC per participar en el debat sobre els futur de les pol&iacute;tiques ambientals a Catalunya.Despr&eacute;s de les preguntes dels mitjans de comunicaci&oacute;, s'obrir&agrave; un torn de preguntes de tot el p&uacute;blic participant a la sessi&oacute;.
Divendres, 29 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Raixa, ctra Palma-Sóller, km12,2 (Bunyola)
Resum: I Jornades de custòdia del territori a Mallorca, diàlegs per a la conservació del patrimoni natural i cultural
Descripció: &nbsp;Aquestes jornades pretenen ser un espai de debat i de reflexi&oacute; amb diferents agents de la societat mallorquina i balear per impulsar la cust&ograve;dia del territori a Mallorca, com a eina de di&agrave;leg per a la conservaci&oacute; i el bon &uacute;s dels recursos naturals, culturals i paisatg&iacute;stics.
Hora: 12:00 - 13:00
Lloc: Parc Agrari del Baix Llobregat (s'organitza autobús des de BCN)
Resum: Presentació de la guia: Compra a pagès
Descripció: <img hspace='10' height='75' align='left' width='200' vspace='10' alt='' src='/mm/image/imgnews/2010_octubre/101029_CompraPages_banner%20portada%2003.jpg' />

Compra a pag&egrave;s <strong>&eacute;s la guia dels pagesos i pageses de Catalunya que comercialitzen de manera directa els seus productes</strong>. Inclou m&eacute;s de <strong>cinc-cents productors</strong> agrupats per comarques. guia de <strong>m&eacute;s de 600 p&agrave;gines</strong> amb informaci&oacute; detallada dels productors i dels productes i serveis que ofereixen

Gràcies a PHP iCalendar