agenda - 21 de Maig - 27 de Maig

21 de Maig - 27 de Maig

agenda Calendari
Dilluns, 21 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE).
Resum: Seminari: Formació en Dret Ambiental de la UE
Descripció: Aquest mes de maig, conjuntament amb la Clínica Júridica de Dret Ambiental de la UB i amb la col·laboració del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat (CEJFE). La Càtedra Jean Monnet de Dret Ambiental de la UE organitza el seminari: “Formació en Dret Ambiental de la UE”.El seminari s&rsquo;impartir&agrave; els dies 7, 15, 23 i 30 de maig a la seu del CEJFE: Carrer d&rsquo;Ausi&agrave;s March 44, Barcelona. Podeu consultar el programa<a href='http://ub-jmchaireuenvironmentallaw.com/2018/03/22/seminari-formacio-en-dret-ambiental-de-la-u/' target='_blank'> a la seva p&agrave;gina web</a>.L&rsquo;objectiu del seminari &eacute;s proporcionar als assistents els coneixements b&agrave;sics sobre Dret de la UE i en particular sobre el Dret Ambiental.&Eacute;s necessari inscripci&oacute; pr&egrave;via<a href='https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffCH7AT4S6IIp8TDjo3Y6uUttm5xVtsUaJLBQn0kYmVwgPbA/viewform' target='_blank'> a trav&eacute;s d&#39;un formulari online</a>.&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Brussels
Resum: EUGreenweek 2017
Descripció: EU Green Week 2018 is the Europe&rsquo;s leading environment event. From 21 May to 25 May 2018, EU Green Week will take place in Brussels and across Europe. The theme for this year is&nbsp;Green Cities for a Greener Future.&nbsp;A growing number of Europeans are living in urban areas (estimated to be at 80?% by 2020). This has many consequences for issues such as the use and management of natural resources, urban mobility, energy and waste management. The green economy is also growing fast, and cities are competing to attract and retain talent. Therefore cities must not only offer high quality jobs but also a healthy and sustainable living environment for their inhabitants.EU Green Week is a European event. Therefore, as well as the high level conference in Brussels, other events are organised in the Member States by different stakeholders. EU Green Week is the opportunity to show that your organisation is part of this transition towards green cities. Are you planning an event on green city development between 21 April and 10 June 2018, or would you like to organise one? If so, you are invited to register it as a partner event&nbsp;on the EU Green Week website.&nbsp;Any type of event is eligible, be it a workshop, presentation, study visit, open-door or online event, etc. Events that promote a participatory approach regarding sustainable urban development are highly relevant.
Dimecres, 23 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Sessió informativa de presentació de la convocatòria de subvencions a associacions i fundacions del tercer sector ambiental
Descripció: El proper 23 de maig es realitzar&agrave; una sessi&oacute;&nbsp; informativa de presentaci&oacute; de la convocat&ograve;ria de subvencions a associacions i fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya per al finan&ccedil;ament de projectes d&rsquo;educaci&oacute; i sensibilitzaci&oacute; ambiental duts a terme en r&egrave;gim de col&middot;laboraci&oacute;, per als anys 2018-2019, que impulsa la Direcci&oacute; General de Pol&iacute;tiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.La sessi&oacute; t&eacute; l&rsquo;objectiu d&rsquo;explicar en detall el funcionament de la convocat&ograve;ria 2018.<strong>PROGRAMA</strong>

16.30 h Recepci&oacute; dels assistents

16.45 h Benvinguda institucional

<em>Ferran Miralles, director general de Pol&iacute;tiques Ambientals i Medi Natural</em>

17.00 h Presentaci&oacute; de la convocat&ograve;ria de subvencions a associacions i fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya per al finan&ccedil;ament de projectes d&rsquo;educaci&oacute; i sensibilitzaci&oacute; ambiental duts a terme en r&egrave;gim de col&middot;laboraci&oacute;, per als anys 2018 i 2019

18.00 h Torn obert de paraulesCal confirmar assist&egrave;ncia a la jornada, fins el 22 de maig, a entitats.ambientals.tes@gencat.catPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/2018/docs/2018_jornada_TSAcat.pdf' target='_blank'>consulteu el Programa en PDF</a>.
Divendres, 25 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Casa de l&#039;Aigua. Barcelona
Resum: Estratègia multisectorial per facilitar l&#039;accés a la terra
Descripció: L&rsquo;acc&eacute;s a la terra destaca com un dels majors entrebancs que troben els aspirants a desenvolupar un projecte agrari. A Catalunya aquest tema s&rsquo;ha abordat des de diversos &agrave;mbits, des de l&rsquo;associacionisme, ens municipals, la Generalitat... Al llarg del temps, s&rsquo;han anat acumulant m&uacute;ltiples experi&egrave;ncies que massa sovint no acaben arrelant o no resolen amb prou efici&egrave;ncia el problema. Qu&egrave; est&agrave; passant? Perqu&egrave; no obtenim l&rsquo;&egrave;xit esperat d&rsquo;aquestes iniciatives? Cap on haur&iacute;em de caminar els diversos agents implicats per posar-hi soluci&oacute;?Amb aquesta jornada volem no deixar perdre el coneixement acumulat per les persones i entitats que han participat en aquestes iniciatives per cercar resposta a aquestes preguntes i posar les bases per desenvolupar iniciatives d&rsquo;acc&eacute;s a la terra exitoses al nostre pa&iacute;s.Divendres 25 de maig. Casa de l&#39;Aigua. Barcelona

La participaci&oacute; a la jornada &eacute;s gratu&iuml;ta. &Eacute;s necess&agrave;ria inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari online:&nbsp;<a href='https://goo.gl/forms/L33tWQRrUlsYKvoE3' target='_blank'>https://goo.gl/forms/L33tWQRrUlsYKvoE3</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w300-h81/mm/image/imgnews/2018/180525_jornada%20acces%20a%20la%20terra.png' style='width: 300px; height: 81px; margin: 10px;' />

<strong>PROGRAMA</strong>&nbsp; (<a href='/mm/file/2018/Barcelona_acces%20terra_250518_180796.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

9.00 h - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;9.30 h - Presentaci&oacute; de la Jornada

<em>&nbsp; &nbsp;Sr. Marc Vilahur Chiaraviglio, president de la XCT.</em>9.45 h - La llei d&rsquo;espais agraris de Catalunya i mesures per fomentar l&rsquo;acc&eacute;s a la terra des de la Generalitat

<em>&nbsp; &nbsp;Sr. Oriol Anson Fradera, director general de Desenvolupament Rural del DARP.</em>10.15 h - Aprenentatges de la xarxa europea Access to Land: quins s&oacute;n els elements clau per definir una iniciativa forta d&rsquo;acc&eacute;s a la terra?

<em>&nbsp; &nbsp;Sra. V&eacute;ronique Rioufol, coordinadora de relacions europees de Terre de Liens.</em>10.45 h Pausa11.15 h Taula rodona: Aprenentages, oportunitats i errors d&rsquo;experi&egrave;ncies d&rsquo;acc&eacute;s a la terra recents

<em>&nbsp; &nbsp;Modera: Sra. Neus Monllor Rico, consultora a Arrels a Taula i autora de l&rsquo;Estudi per la implantaci&oacute; d&rsquo;Espais Test Agraris al Ripoll&egrave;s.

&nbsp; &nbsp;Sr. &Agrave;lex Bagant, president de l&rsquo;Associaci&oacute; Montserrat&iacute;.

&nbsp; &nbsp;Sra. Fina Fuster i Pascual, t&egrave;cnica de desenvolupament local de Node Garraf.

&nbsp; &nbsp;Sr. J. Carles Vicente, responsable d&rsquo;estructures i desenvolupament rural d&rsquo;Uni&oacute; de Pagesos.

&nbsp; &nbsp;Sr. Raimon Roda i Noya, gerent del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat</em>12.15 h Sessi&oacute; de debat: quines han de ser les l&iacute;nies de treball priorit&agrave;ries per mantenir una iniciativa de pa&iacute;s efectiva d&rsquo;acc&eacute;s a la terra a Catalunya?

Treball en petits grups i posta en com&uacute;, dinamitzat per la XCT.13.45 h Cloenda de la Jornada

<em>&nbsp; &nbsp;Sr. Jofre Rodrigo Aribau, coordinador t&egrave;cnic de la XCT.</em>&nbsp;
Dissabte, 26 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Arreu de Catalunya
Resum: Setmana de la Natura 2018!
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h116/mm/image/logos/logo_setmana_natura_dates_2018_ambany_rectangular.png' style='width: 250px; height: 116px; margin: 10px; float: right;' />La <strong>Setmana de la Natura</strong> &eacute;s un moment de l&rsquo;any per prendre consci&egrave;ncia de la necessitat de conservar el medi ambient i el nostre patrimoni natural.Durant 10 dies, s&rsquo;organitzaran m&eacute;s de 300 activitats arreu de Catalunya per la conservaci&oacute; de la natura i el medi ambient, per a joves i per a grans, al mar, a la muntanya i a la ciutat.<strong>Si ets una entitat ambiental, un parc natural, una escola, una associaci&oacute;, un ens local, etc., pots organitzar una activitat per la conservaci&oacute; de la natura i el medi ambient.</strong>

&nbsp;
<div style='text-align: center;'><em>Durant 10 dies, ajuda&rsquo;ns a fer visible la tasca conjunta per la protecci&oacute; de la natura i la implicaci&oacute; ciutadana!</em>

&nbsp;</div>

<div><strong>COM HI POTS PARTICIPAR?</strong></div>

<ul>
    <li>Entra a&nbsp;<a href='http://www.setmananatura.cat' target='_blank'>www.setmananatura.cat</a></li>
    <li>V&eacute;s a l&#39;apartat &quot;<a href='http://setmananatura.cat/2018/afegir-activitat/' target='_blank'>afegir una activitat</a>&quot;, omple el formulari de l&#39;organitzaci&oacute; i el de l&#39;activitat. De seguida veur&agrave;s la previsualitzaci&oacute; de la teva activitat i en 24 hores la validarem i publicarem al mapa d&#39;activitats (*).</li>
    <li>Convideu al vostre entorn a participar-hi i ajudeu-nos a fer difusi&oacute; de la Setmana! A l&#39;apartat de&nbsp;<a href='http://setmananatura.cat/2018/materials-de-comunicacio/' target='_blank'>materials de comunicaci&oacute;</a>&nbsp;hi trobareu alguns recursos que us poden ajudar (poster, logo, banners).</li>
</ul>

<div>Obsequiarem a tots els participants de les activitats amb un&nbsp;<a href='http://setmananatura.cat/2018/2018/03/06/obsequiarem-tots-els-participants-a-les-activitats-de-la-setmana-amb-un-bracalet-solidari-setmananatura/' target='_blank'>bra&ccedil;alet solidari #setmananatura</a>, elaborat amb la col&middot;laboraci&oacute; de <a href='http://www.maresmon.org/' target='_blank'>Maresmon</a>, una entitat sense &agrave;nim de lucre que treballa amb dones en risc d&#39;exclusi&oacute; social.<strong>&nbsp;Publiqueu les vostres fotos amb el bra&ccedil;alet a les xarxes socials amb l&#39;etiqueta #setmananatura.</strong><strong>Moltes gr&agrave;cies per la vostra implicaci&oacute;!</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute;, contacteu amb nosaltres a info@setmananatura.cat o al 93 886 61 35.</div>

Gràcies a PHP iCalendar