agenda - 11 de Març - 17 de Març

11 de Març - 17 de Març

agenda Calendari
Dimarts, 12 de Març
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Castelldefels - Escola superior d’Agricultura de Barcelona
Resum: Jornada sobre Agricultura Urbana i Periurbana
Descripció: Aquesta Jornada forma part del COST Action: Urban agriculture Europe (UAE)<strong>Dimarts 12 Mar&ccedil; Sessi&oacute; inaugural</strong>

10.00 - 10.30h. Benvinguda e introducci&oacute;
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>Lourdes Reig, directora de la ESAB (Castelldefels)

    Frank Lohrberg, Chair TUD COST Action TD 1106 Urban Agriculture Europe

    Luis Maldonado, Host 2nd WGs Meeting COST UAE</em>.</div>
10.30 - 12.30h. Presentacions locals sobre UA (Agricultura Urbana)

12.30 - 14.00h. Dinar (nom&eacute;s per membres COST)

14.00 - 16.00h. Presentacions locals sobre UA

16.00 - 16.30h. Pausa - Caf&eacute;

16.30 - 18.30h. Discussi&oacute;<strong>Tema: Models Agr&iacute;coles a la regi&oacute; Metropolitana de Barcelona</strong><strong>LLoc</strong>: ESAB (Escola superior d&rsquo;Agricultura de Barcelona) Castelldefels edificis D4 (ESAB) o C3&nbsp;(EETAC) del Baix Llobregat Campus (CBL), pendents de confirmaci&oacute;.

Presentacions (en ordre alfab&eacute;tic):
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>Sonia Callau Parc agrari del Baix Llobregat / Diputaci&oacute; de BCN

    Laura Calvet TUD COST Action TU 1201 Urban Allotments gardens

    Pau Faus - La ciutat jubilada&nbsp;- (h)ortofotomapes

    Giulia Giach&eacute; / Attila T&oacute;th STSMs report COST Action TD 1106 Urban Agriculture Europe

    Oriol Guevara ABICONWINES, S.L

    Montse Lligades Uni&oacute; de Pagesos

    Carles Llop / Sebasti&agrave; Jornet Jornet&ndash;Llop Pastor, architects

    Xavier de Pablo Consorci de Gallecs</em></div>


Cal inscriure&rsquo;s mitjan&ccedil;ant correu electr&ograve;nic, abans del dia 7 de mar&ccedil;, indicant nom i cognom,&nbsp;instituci&oacute;/empresa i dades de contacte (adre&ccedil;a, tel&egrave;fon, mail, etc):&nbsp;Lluis Maldonado Rius (luis.maldonado@upc.edu), &nbsp;Xavier Recasens (xavirecasens@gmail.com)
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Cosmocaixa. Barcelona
Resum: Presentació del Mercat de Custòdia a Ecotendències del Cosmocaixa
Descripció: El dimarts 12 de mar&ccedil; tindr&agrave; lloc la sessi&oacute; .Idea, un aparador d&#39;alguns projectes innovadors i singulars que intenten abordar <strong>de forma innovadora la relaci&oacute; entre Alimentaci&oacute;, salut i el medi ambient</strong>. Les idees seran exposades a l&#39;auditori de CosmoCaixa en una sessi&oacute; din&agrave;mica que vol interpel&middot;lar a altres emprenedors i al p&uacute;blic en general. Josep Maria Monfort, director de l&#39;IRTA, s&#39;encarregar&agrave; de la moderaci&oacute;. <strong>S&#39;han seleccionat 8 projectes</strong>, m&eacute;s un finalista i dos projectes convidats (Vins ecol&ograve;gics del Pened&egrave;s, de la Fundaci&oacute; ProPened&egrave;s; i &#39;Tres sostenibilitats al Campus de l&#39;Alimentaci&oacute; de Torribera&#39;). El projecte <a href='http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/301/1807/Mercat-de-Cust%C3%B2dia-del-Territori;-Alimentant-persones-i-natura' target='_blank'>Mercat de Cust&ograve;dia del Territori: Alimentant persones i natura</a> &eacute;s un d&#39;aquests projectes seleccionats que es presentaran.Activitat gratu&iuml;ta. Per confirmar assist&egrave;ncia cal completar <a href='http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/reservas_ca.html' target='_blank'>aquest formulari</a>.Confer&egrave;ncia emmarcarda en el <a href='http://www.ecotendenciescosmocaixa.org' target='_blank'>programa Ecotend&egrave;ncies</a> de divulgaci&oacute; cient&iacute;fica del Cosmocaixa, dedicat a la tem&agrave;tica<strong> Alimentaci&oacute;, salut i medi ambient</strong>.<a href='http://www.ecotendenciescosmocaixa.org' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/469/101/mm/image/logos/130307_logo_ecotendencies.png' style='width: 469px; height: 101px; margin: 5px;' /></a>
Dissabte, 16 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Vic
Resum: Curs: Custòdia del territori: mètodes i qualitat
Descripció: El cap de setmana del 16 i 17 de mar&ccedil; oferim aquest curs b&agrave;sic per&ograve; complet de cust&ograve;dia del territori, dins la programaci&oacute; de cursos naturalistes de la <a href='http://ichn.iec.cat/' target='_blank'>Instituci&oacute; Catalana d&#39;Hist&ograve;ria Natural</a>. &nbsp;Consulteu el <a href='http://ichn.iec.cat/pdf/CURSOS_2013.pdf' target='_blank'>programa dels cursos</a>, <strong>Cust&ograve;dia del territori: m&egrave;todes i qualitat</strong> &eacute;s el curs 4.&nbsp;Amb aquest curs treballarem des del concepte de cust&ograve;dia del territori, als <strong>aspectes m&eacute;s pr&agrave;ctics i innovadors</strong> del treball de les entitats de cust&ograve;dia del territori, de les <strong>opcions jur&iacute;diques</strong> per la cust&ograve;dia del territori, i la <strong>planificaci&oacute; i seguiment de projectes</strong> de cust&ograve;dia. El dissabte realitzarem la part te&ograve;rica, i el diumenge les sortides de camp per veure dos exemples de cust&ograve;dia del territori i el conceptes te&ograve;rics treballats.&nbsp;El curs t&eacute; un preu de 38&euro; pels socis de la ICHN i la XCT, i de 64&euro; per la resta d&#39;inscrits. Cal reservar els &agrave;pats (i allotjament si &eacute;s necessari) a part.&nbsp;<u><strong>Inscripcions:</strong></u> &nbsp;de dilluns a divendres a la secretaria de la ICHN. Tel: 933 248 582; a/e: ichn@iec.cat.&nbsp;<u><strong>Programa del curs</strong></u><strong>Dissabte</strong>09.45 h. Trobada dels participants a Vic (Lloc a confirmar).10:15 &ndash; 10:45h. Introducci&oacute; de la ICHN; presentaci&oacute; del programa del curs; presentacions professorat, participants i de la XCT; aspectes log&iacute;stics del curs a tenir en compte.10:45 &ndash; 11.30h. Bases de la Cust&ograve;dia del territori11.30 &ndash; 12.00h. <em>Pausa</em>12.00 &ndash; 14.00h. De la selecci&oacute; de finques al seguiment de les iniciatives de cust&ograve;dia del territori.
<div style='margin-left: 40px;'>
   

    - Abans de fer l&rsquo;acord: selecci&oacute;, plantejament, i el contacte amb el propietari.

    - Perqu&egrave; &eacute;s necessari el seguiment i avaluaci&oacute; dels acords?

    - El Protocol de seguiment i avaluaci&oacute; d&rsquo;acords de cust&ograve;dia, i el seu aplicatiu access.

    - El seguiment a llarg termini de les iniciatives de cust&ograve;dia.</div>


<em>Dinar lliure.</em>16.00 &ndash; 17.30h. L&rsquo;acord de cust&ograve;dia del territori: opcions jur&iacute;diques

<div style='margin-left: 40px;'>
   

    - Tipus i models d&rsquo;acord

    - La negociaci&oacute; de l&rsquo;acord: quin model escollim?

    - La signatura de l&rsquo;acord: aspectes a tenir en compte

    - La redacci&oacute; de l&rsquo;acord: cl&agrave;usules b&agrave;siques

    - Formalitzaci&oacute;: l&rsquo;escriptura p&uacute;blica i el registre</div>


17.45 &ndash; 19.30h.&nbsp; Oportunitats i reptes de la cust&ograve;dia del territori:

<div style='margin-left: 40px;'>
   

    - Les entitats de cust&ograve;dia del territori: planificaci&oacute;, gesti&oacute;, qualitat, aliances, finan&ccedil;ament.

    - Les iniciatives de cust&ograve;dia del territori, m&eacute;s enll&agrave; dels acords: planificaci&oacute;, iniciatives amb m&eacute;s d&rsquo;un acord de cust&ograve;dia, prioritzaci&oacute; territorial.</div>
<strong>Diumenge</strong>9:30 - Visites de camp:&nbsp;

<div style='margin-left: 40px;'>
   

    - <a href='http://www.paisatgesvius.org/#!niubo/czn5' target='_blank'>Finca de Niub&oacute;</a>, Manlleu. Acord de cust&ograve;dia amb <a href='http://www.paisatgesvius.org/' target='_blank'>Paisatges Vius</a>.

    - <a href='http://www.mitmanlleu.org/?c=83' target='_blank'>El torrent i el pant&agrave; de Garet</a>, Llu&ccedil;&agrave;. Acord de cust&ograve;dia amb el <a href='http://www.mitmanlleu.org/cerm' target='_blank'>Centre d&#39;Estudis dels Rius Mediterranis - Museu del Ter</a>.&nbsp;</div>


15:00 &ndash; Dinar de camp i conclusions i avaluaci&oacute; del curs.Gràcies a PHP iCalendar