agenda - Divendres, 25 de Novembre

Divendres, 25 de Novembre

agenda Calendari
Divendres, 25 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: C/ Nàpols, 346 1r. - 08025 Barcelona
Resum: Curs Comunicadors per al desenvolupament sostenible
Descripció: Aquest curs, organitzat per UNESCOCAT, s&rsquo;<span style='color: rgb(0, 153, 51);'>adre&ccedil;a a persones de l&rsquo;&agrave;mbit del medi ambient, la sostenibilitat i de la comunicaci&oacute;</span>. Pret&eacute;n oferir eines de comunicaci&oacute; aix&iacute; com continguts espec&iacute;fics sobre l&rsquo;actualitat de la sostenibilitat a nivell global i local.<span style='color: rgb(0, 153, 51);'>Objectius</span>

&bull; Con&egrave;ixer eines de comunicaci&oacute; a aquells professionals del m&oacute;n ambiental que des de les diferents organitzacions promouen la cultura de la sostenibilitat.

&bull; Con&egrave;ixer recursos als professionals del m&oacute;n de la comunicaci&oacute; perqu&egrave; puguin accedir a una informaci&oacute; acurada i fidedigna sobre els reptes ambientals actuals.

&bull; Adquirir eines per tractar la sostenibilitat de forma transversal.

&bull; Generaci&oacute; d&rsquo;una informaci&oacute; de qualitat propiciadora del debat p&uacute;blic i d&rsquo;opini&oacute; en temes claus de l&rsquo;agenda pol&iacute;tica local i internacional en l&rsquo;&agrave;mbit del desenvolupament sostenible.

&bull; Contribuir a trencar les barreres que a&iuml;llen els problemes ambientals de l&rsquo;activitat social, cultural i econ&ograve;mica actual.El curs parteix d&rsquo;una metodologia pr&agrave;ctica i participativa que s&rsquo;estructurar&agrave; a trav&eacute;s de la plataforma virtual de formaci&oacute;. Aquesta plataforma pret&eacute;n afavorir l&rsquo;autoformaci&oacute; de l&rsquo;aprenent amb l&rsquo;assessorament del coordinador del curs.<span style='color: rgb(0, 153, 51);'>Durada</span>: 85 hores (36 hores sessions presencials i seminaris, 9 hores de visites d&rsquo;estudi, 18 hores de treball aut&ograve;nom). El curs s'inicia al setembre i cal fer la <span style='color: rgb(0, 153, 51);'>preinscripci&oacute; abans de l'1de juliol.</span>

<div style='text-align: center;'>Aquest curs compta amb <span style='color: rgb(0, 153, 51);'>un descompte de 50 euros per a les entitats de cust&ograve;dia membres de la xct.

</span></div>


Trobareu m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.unescocat.org/ca/arees/escola-de-formacio/oferta-formativa/programatalia/comunicadors-per-al-desenvolupament-sostenible' target='_blank'>aqu&iacute;</a>.


Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (C. Montalegre, 5, Barcelona)
Resum: Acte de constitució de l'o3sac
Descripció:

El projecte de l&#39;<a href='http://www.o3sac.org' target='_blank'>o3sac</a> &eacute;s va iniciar a finals del 2009 amb l&rsquo;objectiu d&rsquo;aplegar les organitzacions del tercer sector ambiental sense &agrave;nim de lucre d&rsquo;inter&egrave;s social i col&middot;lectiu. Amb la vocaci&oacute; de promoure un espai de trobada, plural i divers del sector ambiental, per afavorir el treball en xarxa, les aliances entre organitzacions, la promoci&oacute; de l&rsquo;associacionisme ambiental i convenir accions d&rsquo;incid&egrave;ncia pol&iacute;tica i social al servei del tercer sector ambiental.<strong>Programa</strong>

19:00. Presentaci&oacute; de l&#39;acte.

19:20. &quot;El rol de les entitats ambientals en la governan&ccedil;a&rdquo; a c&agrave;rrec d&rsquo;en Joan Subirats, Catedr&agrave;tic de Ci&egrave;ncia Pol&iacute;tica de la UAB.

19:50. &quot;l&#39;o3sac una iniciativa al servei de les entitats del tercer sector ambiental&quot; a c&agrave;rrec de les entitats impulsores

20:15.&nbsp; Intervenci&oacute; de l&#39;Hble. Sr. Llu&iacute;s Recoder, Conseller de Territori i Sostenibilitat.

20:30. Finalitzaci&oacute; de l&#39;acte&Eacute;s necessari confirmar assist&egrave;ncia a: <a href='https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEVac3hwSXo4cnZkVzZyZUlhc3JfNnc6MQ' target='_blank'>https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEVac3hwSXo4cnZkVzZyZUlhc3JfNnc6MQ</a><strong>Objectius de l&#39;o3sac</strong>

&nbsp;&nbsp; 1. Afavorir el treball en xarxa i les aliances de les entitats ambientals.

&nbsp;&nbsp; 2. Incentivar l&rsquo;excel&middot;l&egrave;ncia i innovaci&oacute; de les organitzacions del Tercer Sector Ambiental com ara la millora de la gesti&oacute;, la qualitat en els serveis i accions, la transpar&egrave;ncia i la comunicaci&oacute;.

&nbsp;&nbsp; 3. Exercir i promoure accions d&rsquo;incid&egrave;ncia pol&iacute;tica i social al servei del tercer sector ambiental.

&nbsp;&nbsp; 4. Establir i millorar els mecanismes actuals de relaci&oacute; de les entitats amb el Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya i la resta de les Administracions P&uacute;bliques d&rsquo;&agrave;mbit local, supralocal, estatal i europees

&nbsp;&nbsp; 5. Garantir la participaci&oacute; de les entitats en els processos de decisi&oacute; que afecten al medi ambient.

&nbsp;&nbsp; 6. Vetllar per l&rsquo;exist&egrave;ncia de mecanismes de finan&ccedil;ament adequats a les necessitats de les entitats del Tercer Sector Ambiental i les seves activitats i serveis

&nbsp;&nbsp; 7. Incentivar la generaci&oacute; i transmissi&oacute; de coneixement socio ambiental.

&nbsp;&nbsp; 8. Impulsar totes aquelles accions que contribueixin a l&rsquo;assoliment de la missi&oacute; de l&rsquo;associaci&oacute;.Gràcies a PHP iCalendar