agenda - Dijous, 20 de Octubre

Dijous, 20 de Octubre

agenda Calendari
Dijous, 20 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: C/ Nàpols, 346 1r. - 08025 Barcelona
Resum: Curs Comunicadors per al desenvolupament sostenible
Descripció: Aquest curs, organitzat per UNESCOCAT, s&rsquo;<span style='color: rgb(0, 153, 51);'>adre&ccedil;a a persones de l&rsquo;&agrave;mbit del medi ambient, la sostenibilitat i de la comunicaci&oacute;</span>. Pret&eacute;n oferir eines de comunicaci&oacute; aix&iacute; com continguts espec&iacute;fics sobre l&rsquo;actualitat de la sostenibilitat a nivell global i local.<span style='color: rgb(0, 153, 51);'>Objectius</span>

&bull; Con&egrave;ixer eines de comunicaci&oacute; a aquells professionals del m&oacute;n ambiental que des de les diferents organitzacions promouen la cultura de la sostenibilitat.

&bull; Con&egrave;ixer recursos als professionals del m&oacute;n de la comunicaci&oacute; perqu&egrave; puguin accedir a una informaci&oacute; acurada i fidedigna sobre els reptes ambientals actuals.

&bull; Adquirir eines per tractar la sostenibilitat de forma transversal.

&bull; Generaci&oacute; d&rsquo;una informaci&oacute; de qualitat propiciadora del debat p&uacute;blic i d&rsquo;opini&oacute; en temes claus de l&rsquo;agenda pol&iacute;tica local i internacional en l&rsquo;&agrave;mbit del desenvolupament sostenible.

&bull; Contribuir a trencar les barreres que a&iuml;llen els problemes ambientals de l&rsquo;activitat social, cultural i econ&ograve;mica actual.El curs parteix d&rsquo;una metodologia pr&agrave;ctica i participativa que s&rsquo;estructurar&agrave; a trav&eacute;s de la plataforma virtual de formaci&oacute;. Aquesta plataforma pret&eacute;n afavorir l&rsquo;autoformaci&oacute; de l&rsquo;aprenent amb l&rsquo;assessorament del coordinador del curs.<span style='color: rgb(0, 153, 51);'>Durada</span>: 85 hores (36 hores sessions presencials i seminaris, 9 hores de visites d&rsquo;estudi, 18 hores de treball aut&ograve;nom). El curs s'inicia al setembre i cal fer la <span style='color: rgb(0, 153, 51);'>preinscripci&oacute; abans de l'1de juliol.</span>

<div style='text-align: center;'>Aquest curs compta amb <span style='color: rgb(0, 153, 51);'>un descompte de 50 euros per a les entitats de cust&ograve;dia membres de la xct.

</span></div>


Trobareu m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.unescocat.org/ca/arees/escola-de-formacio/oferta-formativa/programatalia/comunicadors-per-al-desenvolupament-sostenible' target='_blank'>aqu&iacute;</a>.


Hora: Event diario
Lloc: Olot
Resum: Curs d’especialització de la UdG sobre Introducció a la participació ciutadana en temàtiques territorials.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
    Organitzat per la Fundaci&oacute; d&rsquo;Estudis Superiors d&rsquo;Olot conjuntament amb la Universitat de Girona

   

    El curs est&agrave; dirigit per Xavier Sabat&eacute;, ambient&ograve;leg i director d&rsquo;X3 Estudis Ambientals. Aquest curs de 24 hores de durada tindr&agrave; lloc a Olot els divendres del mes d&rsquo;octubre. Des de divendres, 7 octubre 2011 fins divendres, 28 octubre 2011, de 10:00 a 17:30.

   

    La participaci&oacute; ciutadana ha demostrat ser una eina &uacute;til per millorar les decisions pol&iacute;tiques i per generar una cultura participativa en el si de la societat. Concretament, la participaci&oacute; en tem&agrave;tiques territorials ja &eacute;s una eina consolidada en els &agrave;mbits de l&#39;urbanisme, la planificaci&oacute; de l&#39;aigua, dels espais naturals protegits o el paisatge. Per tant, &eacute;s important con&egrave;ixer i dominar les eines de participaci&oacute; per tal de refor&ccedil;ar-ne l&#39;&uacute;s en l&#39;&agrave;mbit del territori.

   

    <strong>OBJECTIUS</strong>

    - Definir els conceptes b&agrave;sics de la participaci&oacute; ciutadana

    - Con&egrave;ixer la diversitat d&#39;eines i de metodologies per fomentar la participaci&oacute; ciutadana

    - Con&egrave;ixer i analitzar casos pr&agrave;ctics de participaci&oacute; ciutadana en tem&agrave;tiques territorials

   

    <strong>PROFESSORAT</strong>

    Xavier Sabat&eacute;. Llicenciat en Ci&egrave;ncies Ambientals (UAB). Especialista en Espais Naturals Protegits (Universidad Aut&oacute;noma de Madrid). DEA de medi ambient (UdG). Codirector d&#39;X3 Estudis Ambientals. Coordinador acad&egrave;mic del curs.

    Xavier Basora. Ambient&ograve;leg i periodista. Codirector d&#39;X3 Estudis Ambientals.

    Jordi Romero-Lengua. Ambient&ograve;leg i urbanista. Codirector d&#39;X3 Estudis Ambientals.

    Sigrid Mu&ntilde;iz. Ambient&ograve;loga i t&egrave;cnica freelance en mat&egrave;ria de participaci&oacute; ciutadana.

    Marc Par&eacute;s. Polit&ograve;leg i doctor en Ci&egrave;ncies Ambientals. Professor del departament de Geografia de la UAB.

    Clara Soler. Polit&ograve;loga i experta en urbanisme participatiu.

   

    <strong>DESTINATARIS</strong>

    Els curs va dirigit a professionals de disciplines territorials: ambient&ograve;legs, arquitectes, ge&ograve;grafs, urbanistes, soci&ograve;legs... que treballin en administracions, empreses o entitats del tercer sector i que vulguin formar-se per aplicar eines de participaci&oacute; al seu dia a dia.</div>
Per a m&eacute;s informaci&oacute; i/o inscripcions podeu contactar al 972 26 21 28 o escriure a mfontaniol@olot.catConsultar la <a href='http://fes.olot.cat/inici?task=view_detail&amp;agid=317&amp;year=2011&amp;month=10&amp;day=07' target='_blank'>web del curs</a>.Gràcies a PHP iCalendar