agenda - 13 de Juny - 19 de Juny

13 de Juny - 19 de Juny

agenda Calendari
Dilluns, 13 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Curs en línia a través d'un entorn virtual d'aprenentatge (EVA)
Resum: Curs online de blocs i eines 2.0 per a entitats
Descripció: Aquest any 2011 xarxanet.org torna a oferir a les entitats sense ànim de lucre la possibilitat de crear una web 2.0 adaptada a les seves necessitats. El nou curs, que comença el 9 de maig, compta amb importants novetats!Aquest curs s'ha inclòs dintre del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya (PFVC). El pla de formació vol millorar la preparació de les entitats catalanes que treballen amb voluntariat en les diferents branques d'acció.El curs de blocs i eines 2.0 ajuda a les entitats a crear una web din&agrave;mica compatible amb diverses eines que trobem en la web 2.0, potenciant-la com a eina d'informaci&oacute; i canal de comunicaci&oacute; de la entitats. <span style='color: #339966'>El curs s'adre&ccedil;a a responsables de comunicaci&oacute;, voluntaris i socis que vulguin situar a la seva entitat en la esfera 2.0</span>.Per realitzar el curs, cal realitzar la preinscripci&oacute; omplint aquest <a href='https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=ca&amp;authkey=CJu2jUI&amp;formkey=dGZycXNDamtoM1FFNVcxNU8ySmJnVWc6MA&amp;ndplr=1#gid=0'>formulari</a> en l&iacute;nia abans del 3 de maig.
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Curs sobre la Unió Europea: Coneixements i recursos bàsics per als professionals del medi ambient
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Curs de 12 hores que pret&eacute;n proporcionar una formaci&oacute; b&agrave;sica sobre la Uni&oacute; Europea als professionals del medi ambient per potenciar aquelles capacitats i aptituds necess&agrave;ries per una feina professional dins de l'estructura de la UE.&Eacute;s a dir, potenciar aquelles capacitats i aptituds necess&agrave;ries per una feina professional dins de l&rsquo;estructura de la UE, tenint especial atenci&oacute; a com internacionalitzar-se i participar en xarxes europees, la preparaci&oacute; de la proposta d&rsquo;un projecte europeu i en la seva pr&ograve;pia gesti&oacute;, formar els participants en els sistemes de comunicaci&oacute; amb institucions i socis d&rsquo;altres pa&iuml;sos del nostre entorn i en les eines de suport a la preparaci&oacute; i execuci&oacute; de projectes amb finan&ccedil;ament comunitari.</div>

Dimecres, 15 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Santa Creu de Jutglar
Resum: Jornada “Gestió del Patrimoni i Turisme en un entorn rural”
Descripció: En el marc de la <span style='color: rgb(0, 153, 51);'>Universitat d'Estiu de Vic</span>, el dimecres 15 de juny tindr&agrave; lloc una Jornada que portar&agrave; per t&iacute;tol &ldquo;Gesti&oacute; del Patrimoni i Turisme en un entorn rural&rdquo;. El coordinador d'aquesta Jornada &eacute;s el Museu Industrial del Ter.La Jornada tindr&agrave; lloc a la seu del <span style='color: rgb(0, 153, 51);'>Consorci del Llu&ccedil;an&egrave;s</span>, a Santa Creu de Jutglar, s'iniciar&agrave; a les 9:15h del mat&iacute; i finalitzar&agrave; a les 6h de la tarda, aproximadament. T&eacute; un cost de 25&euro; per persona (inclou el dinar) i, per aquells alumnes que ho desitgin, presentant un petit treball podran obtenir cr&egrave;dits de lliure elecci&oacute;.Aquesta Jornada compta amb un programa molt complet i llu&iuml;t, en el que hi intervindran ponents &agrave;mpliament coneguts dintre el sector tur&iacute;stic i la gesti&oacute; patrimonial. <span style='color: rgb(0, 153, 51);'>La Jornada pret&eacute;n proposar un debat que incorpora les mirades dels gestors del patrimoni cultural i la dels gestors tur&iacute;stics amb l'objectiu final de respondre a la pregunta de qu&egrave; poden fer per activar el seu patrimoni de forma eficient i efectiva en situaci&oacute; de recursos econ&ograve;mics limitats.

</span>

Les inscripcions es poden formalitzar a trav&eacute;s de:Museu Industrial del Ter &ndash; 93 851 51 76 &ndash; mit@mitmanlleu.orgUniversitat de Vic - http://www.uvic.cat/activitat/223


Dijous, 16 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona. Torre Jussana (Av. Cardenal Vidal i Barraquer Nº 30)
Resum: Pla Director xct 2016 - Procés participatiu. 1a sessió “La xct per dins: com adaptem la xct als nous temps?”
Descripció: <div style='text-align: justify;'>En el proc&eacute;s d'elaboraci&oacute; del Pla Director es duran a terme 3 sessions de participaci&oacute;.<strong>&nbsp;</strong> Aquestes sessions de participaci&oacute; s&oacute;n el laboratori d&rsquo;idees per a fer entre tots aquest 3r Pla Director #xct2016 . <em><strong></strong></em></div>
<div style='text-align: center;'><em><strong>Ara &eacute;s el moment que entre tots plantegem l&rsquo;estrat&egrave;gia que com a xct seguirem els propers anys per a l&rsquo;impuls i el desenvolupament de la cust&ograve;dia del territori.</strong></em></div>
<div style='text-align: justify;'>

<span style='color: rgb(0, 153, 0);'><strong>1a sessi&oacute; - &ldquo;La xct per dins: com adaptem la xct als nous temps?&rdquo;</strong></span><strong> </strong>

Dijous 16 de junyLa xct &eacute;s una xarxa d&rsquo;entitats i institucions ben diverses entre elles, cadascuna amb unes inquietuds i necessitats concretes. Per planificar els propers anys, i considerant les incerteses actuals , volem? cal reflexionar sobre el model d&rsquo;organitzaci&oacute; i funcionament que t&eacute; la xct. En aquesta sessi&oacute; <strong>es debatr&agrave; sobre les oportunitats del treball en xarxa, els serveis que ha d&rsquo;oferir la xct en un futur, i sobre la implicaci&oacute; de les entitats membres amb les activitats de la xct.2a sessi&oacute; - Projecci&oacute; externa de la xct: com millorem el reconeixement pol&iacute;tic i social de la cust&ograve;dia? </strong>- 30 de juny<strong>3a sessi&oacute; - Recursos i mitjans per a la cust&ograve;dia del territori i la xct: consolidem el cam&iacute; fet, explorem noves vies</strong> - 14 de juliol

<strong>

</strong>Hora i lloc. Totes les sessions es faran de 16h a 19h de la tarda, a Torre Jussana,&nbsp; a l&rsquo;Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer n&uacute;mero 30, de Barcelona. a uns 500 metres de l&rsquo;estaci&oacute; de metro Montbau (l&iacute;nia 3 o verda) i a uns 1000 metres de l&rsquo;estaci&oacute; de metro Horta (l&iacute;nia 5 o blava).

<strong>

<span style='font-weight: bold;'>Per participar en cada sessi&oacute; &eacute;s necessari inscriure's</span></strong> a xct2016@custodiaterritori.org tot indicant indicant nom i cognom, entitat i c&agrave;rrec dins l&rsquo;entitat, correu electr&ograve;nic i tel&egrave;fon<strong>

</strong></div>

Gràcies a PHP iCalendar