agenda - Gener de 2015

Gener de 2015

agenda Calendari
Dilluns, 12 de Gener
Hora: Event diario
Resum: Postgrau en Dinamització Local Agroecològica
Descripció: El proper gener (2015) comen&ccedil;ar&agrave; la primera edici&oacute; d&#39;aquesta diplomatura semipresencial de postgrau, la qual pret&eacute;n cobrir una important mancan&ccedil;a en la formaci&oacute; vinculada amb el desenvolupament rural sostenible. Per tal de capacitar l&#39;alumnat en el disseny i la implementaci&oacute; de nous projectes de <strong>Dinamitzaci&oacute; Local Agroecol&ograve;gica</strong>, el postgrau combinar&agrave; la doc&egrave;ncia on-line i les classes presencials al voltant d&#39;aspectes te&ograve;rics i metodol&ograve;gics, aix&iacute; com la visita a experi&egrave;ncies pr&agrave;ctiques de Dinamitzaci&oacute; Local Agroecol&ograve;gica de refer&egrave;ncia. El curs l&#39;organitzen l<strong>&#39;Institut de Govern i Pol&iacute;tiques P&uacute;bliques</strong> (IGOP) i l<strong>&#39;Institut de Ci&egrave;ncia i Tecnologia Ambiental</strong> (ICTA) de la Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona (UAB), des d&#39;un enfocament transdisciplinar que articula les ci&egrave;ncies socials i naturals.Per a m&eacute;s informaci&oacute; i preinscripcions: <a href='http://blogs.uab.cat/dlae/' target='_blank'>http://blogs.uab.cat/dlae/</a>La Dinamitzaci&oacute; Local Agroecol&ograve;gica pret&eacute;n construir, mitjan&ccedil;ant metodologies participatives, solucions als desequilibris que genera el sistema agroalimentari industrial. En l&#39;escala local, l&#39;Agroecologia tracta q&uuml;estions relacionades amb la cohesi&oacute; territorial i social en els &agrave;mbits rural, periurb&agrave; i urb&agrave;, i les relacions entre aquests &agrave;mbits. Alhora, planteja nous projectes de transici&oacute; envers la sostenibilitat des d&#39;un enfocament d&#39;equitat social i just&iacute;cia ambiental. Finalment, pret&eacute;n refor&ccedil;ar la capacitat de les comunitats locals de decidir com i amb quina finalitat es gestionen alguns dels b&eacute;ns comuns m&eacute;s b&agrave;sics, com ara l&#39;alimentaci&oacute;, la terra, les llavors o l&#39;aigua.Aquesta diplomatura de postgrau pret&eacute;n dotar a l&#39;alumnat d&#39;una base te&ograve;rica i pr&agrave;ctica sobre l&#39;Agroecologia i les seves aplicacions en la recerca, en la dinamitzaci&oacute; socioecon&ograve;mica i cultural en l&#39;&agrave;mbit local i en el desenvolupament i l&#39;aplicaci&oacute; de pol&iacute;tiques p&uacute;bliques. T&eacute; una orientaci&oacute; eminentment professional i est&agrave; destinada a persones i institucions interessades en les din&agrave;miques territorials que tenen lloc en els &agrave;mbits rural, urb&agrave; i periurb&agrave; des de la perspectiva de la sostenibilitat.
Dimecres, 21 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Sort i Berga
Resum: Procés de participació per a una nova Llei de muntanya
Descripció: El Govern catal&agrave; va aprovar el 1983 la Llei d&rsquo;alta muntanya que, a banda de les zones de muntanya, s&rsquo;adre&ccedil;ava a l&rsquo;Aran i a les comarques de l&rsquo;Alta Ribagor&ccedil;a, el Pallars Juss&agrave;, el Pallar Sobir&agrave;, l&rsquo;Alt Urgell, la Cerdanya, el Solson&egrave;s, el Bergued&agrave;, el Ripoll&egrave;s i la Garrotxa. Aquella Llei partia de la base que les &agrave;rees de muntanya no havien assolit el mateix grau de desenvolupament econ&ograve;mic de la resta de Catalunya i que calia un esfor&ccedil; addicional, per part de les administracions, per tal de dotar-les d&rsquo;infraestructura i d&rsquo;equipament.A finals de 2011, trenta anys despr&eacute;s, el Consell General de Muntanya va encarregar al Departament de Territori i Sostenibilitat engegar un proc&eacute;s de reflexi&oacute; per a la revisi&oacute; de la Llei.L&rsquo;any 2012, es van mantenir diverses sessions de treball amb membres del Consell General de Muntanya i dels consells comarcals per fer balan&ccedil; de la pol&iacute;tica de muntanya, identificar els reptes de futur i debatre la utilitat dels diversos instruments existents.Entre 2012 i 2013, es van prosseguir els treballs de definir una segona etapa en les pol&iacute;tiques de muntanya en el marc de la Comissi&oacute; t&egrave;cnica i les taules sectorials del Pacte global per al Pirineu. Aquest projecte va quedar estroncat per la retirada de la Candidatura de Barcelona-Pirineu als jocs ol&iacute;mpics d&rsquo;hivern, a la qual anava en part vinculat, per&ograve; va posar sobre la taula una &agrave;mplia bateria de reflexions i propostes que segueixen vigents.Finalment, enguany, <strong>s&rsquo;ha creat un grup de treball &ldquo;t&egrave;cnic&rdquo;</strong>, conformat per personal del Departament de Territori i Sostenibilitat i t&egrave;cnics i professionals que treballen al Pirineu en diverses p<strong>ol&iacute;tiques estrat&egrave;giques per al desenvolupament de les comarques de muntanya</strong>, els quals han elevat un document de conclusions. Aquest document, que ara es pret&eacute;n compartir, cal entendre&rsquo;l com el document de base per al debat obert que ara es proposa.<strong>Sessions de debat</strong>

El proc&eacute;s de participaci&oacute; s&#39;estructura en dues sessions de debat , totes dues amb el mateix contingut, distribu&iuml;des territorialment:
<div style='margin-left: 40px;'>- 21 de gener de 2015 a les 10h al Pavell&oacute; de Su&egrave;cia, carrer de la Col&ograve;nia Escolar, 2. Berga

<a href='http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/atencio_a_la_ciutadania/processos/Llei_muntanya/docs/Programa_debat_Berga.pdf' target='_blank'>Programa de la sessi&oacute; de debat del 21 de gener a Berga</a>

- 28 de gener de 2015 a les 10h a l&#39;Oficina Comarcal de Turisme, cam&iacute; de la Cabanera, s/n. Sort

<a href='http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/atencio_a_la_ciutadania/processos/Llei_muntanya/docs/Programa_debat_Sort.pdf' target='_blank'>Programa de la sessi&oacute; de debat del 28 de gener a Sort </a></div>


El debat tindr&agrave; com a punt de partida les reflexions i propostes que planteja el document de conclusions del Grup de treball t&egrave;cnic, el qual s&rsquo;entendr&agrave; com a document de base per al debat. A partir d&rsquo;aqu&iacute;, la reflexi&oacute; s&rsquo;ha d&rsquo;enriquir amb totes les consideracions i propostes que es puguin generar en el marc de les sessions de debat.Les sessions tindran una durada de 3 hores, es faran en horari de mat&iacute; i utilitzaran m&egrave;todes de deliberaci&oacute;, primant la reflexi&oacute;, l&#39;intercanvi de punts de vista i la detecci&oacute; d&#39;elements de consens i dissens. Per participar-hi &eacute;s necessari que us hi inscriviu a trav&eacute;s del seg&uuml;ent enlla&ccedil;:
<div style='margin-left: 40px;'><a href='http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/03_atencio_a_la_ciutadania_i_participacio/06_processos_de_participacio/Proces_participacio_nova_llei_muntanya/inscripcio-al-debat-1/' target='_blank'>Formulari d&#39;inscripci&oacute; a la sessi&oacute; de debat del 21 de gener</a>

<a href='http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/03_atencio_a_la_ciutadania_i_participacio/06_processos_de_participacio/Proces_participacio_nova_llei_muntanya/inscripcio-al-debat-2/' target='_blank'>Formulari d&#39;inscripci&oacute; a la sessi&oacute; de debat del 28 de gener</a></div>


Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.entitatsambientals.cat/actualitat/proces-de-participacio-per-a-una-nova-llei-de-muntanya.html' target='_blank'>consulteu la web d&#39;Entitats Ambientals</a>.

&nbsp;
Divendres, 23 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Màlaga
Resum: XI Foro Internacional de Conservación de la Naturaleza
Descripció:

El Palau de Fires i Congressos de M&agrave;laga acollir&agrave; els propers 23 i 24 gener 2015 una nova edici&oacute; del<strong> f&ograve;rum anual del Comit&egrave; Espanyol de UICN</strong>. En aquest cas el Comit&egrave; commemora el 50&egrave; aniversari de la Llista Vermella de la UICN. Un cop m&eacute;s, la trobada &eacute;s d&#39;inscripci&oacute; oberta i gratu&iuml;ta.&nbsp;En aquest f&ograve;rum es donar&agrave; a con&egrave;ixer la Llista Vermella com a est&agrave;ndard d&#39;avaluaci&oacute; de l&#39;estat de les esp&egrave;cies a nivell mundial, i es difondr&agrave; la contribuci&oacute; dels Comit&egrave;s i els membres de UICN per a la seva elaboraci&oacute;. A m&eacute;s, es posar&agrave; en valor l&#39;abast de la Llista Vermella a Espanya, explicant com aquesta eina ha orientat les accions de conservaci&oacute; de governs, ONG i cient&iacute;fics des de la seva aparici&oacute;. Al seu torn, i entre altres propostes i metes, durant l&#39;esdeveniment es presentar&agrave; la Llista Vermella d&#39;Ecosistemes i alguns casos on es pot aplicar.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.uicn.es/web/wp-content/uploads/2014/11/flyer_foro_es.pdf' target='_blank'>descarregueu el programa del Foro</a>.&nbsp;

&nbsp;
Dimecres, 28 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Escola Agrària Forestal - Santa Coloma de Farners
Resum: Curs - Coordinació de campanyes d'aprofitament forestal
Descripció: L&rsquo;objectiu del curs &eacute;s donar a con&egrave;ixer els principals elements a considerar per a la<strong> Coordinaci&oacute; de campanyes d&rsquo;aprofitament forestal </strong>(permisos d&rsquo;aprofitament, models de gesti&oacute;, treballs de tala i desembosc, maquin&agrave;ria a utilitzar, classificaci&oacute; i aplec, transport del producte, venda a la ind&uacute;stria).El tipus de tallades i les esp&egrave;cies <strong>objecte d&rsquo;estudi </strong>s&oacute;n les seg&uuml;ents:

<div style='margin-left: 40px;'>- Tallada selectiva en alzinars i rouredes per a la producci&oacute; de llenyes.

- Tallada selectiva en fagedes per a la producci&oacute; de fusta i llenyes.

- Tallada final (arreu) en pinedes de pi insigne i pinastre per a la producci&oacute; de fusta.

- Tallada final (arreu) en boscos de ribera dominats per (freixe, pollancre, vern, ac&agrave;cia...) per a la producci&oacute; de fusta.

- Lleva de suro i despelegrinatge en suredes per a la producci&oacute; de suro.</div>


El curs va <strong>destinat a</strong> propietaris forestals, t&egrave;cnics de cooperatives, t&egrave;cnics d&rsquo;agrupacions de propietaris, etc.<strong>Preu dels curs: 32 &euro;</strong>

Coordinaci&oacute; i inscripcions: Anna Suquet (anna.suquet@gencat.cat)Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='/mm/file/2015/150128_curs_forestal.doc' target='_blank'>Programa del curs</a>.&nbsp;
Dissabte, 31 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Maó
Resum: 8a edició del Seminari Agricultura i Medi Ambient del GOB Menorca
Descripció: Aquest any, es donaran a con&egrave;ixer diferents <strong>experi&egrave;ncies que aconsegueixen la viabilitat en les seves explotacions</strong>, com el cas de Freixo do Meio, explotaci&oacute; portuguesa molt diversificada, la iniciativa de Planeses amb l&#39;agricultrua regenerativa de La Garrotxa, o l&#39;experi&egrave;ncia en horta ecol&ograve;gica de la finca Santo Domingo, a Sant Llu&iacute;s.Tamb&eacute; coneixerem la iniciativa de l&#39;associaci&oacute; Fra Roger, per a sumar <strong>sinergies entre el sector agrari i el m&oacute;n de la gastronomia</strong>, o l&#39;<strong>aprofitament de recursos silvestres per a la cuina</strong> de la m&agrave; d&#39;en Marc Moll. A m&eacute;s, tamb&eacute; comptarem amb una xerrada de<strong> com es dur a la pr&agrave;ctica la reconversi&oacute; cap a l&#39;agricultura ecol&ograve;gica</strong>, a c&agrave;rrec de n&#39;Aina Calafat. Al fitxer adjunt podreu veure el tr&iacute;ptic, amb els horaris i el programa del seminari.El seminari s&#39;emmarca dins el programa de cust&ograve;dia agr&agrave;ria del GOB, amb la col&middot;laboraci&oacute; del Consell Insular de Menorca. Les finques amb acord de cust&ograve;dia i els voluntaris/es del projecte de cust&ograve;dia agr&agrave;ria tenen un descompte en el preu de les jornades.Us heu d&#39;apuntar amb antelaci&oacute; a l&#39;oficina del GOB de Ma&oacute; (Cam&iacute; des Castell, 53), per tel&egrave;fon al 971350762 o per correu electr&ograve;nic a:custodia@gobmenorca.com<strong>Dates</strong>: els propers dissabtes, 31 de gener i 7 i 21 de febrer de 2015.&nbsp;

Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.gobmenorca.com/sites/default/files/triptic_seminariagrari_4.pdf' target='_blank'>consulteu el Tr&iacute;ptic del seminari.</a>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar