agenda - Dimecres, 10 de Abril

Dimecres, 10 de Abril

agenda Calendari
Dimecres, 10 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Banyoles
Resum: II Jornades sobre espècies invasores de rius i zones humides
Descripció: Els rius i les zones humides s&oacute;n ecosistemes altament vulnerables a l&#39;afectaci&oacute; per part d&#39;esp&egrave;cies invasores. La prevenci&oacute; de penetraci&oacute; de noves esp&egrave;cies, les t&egrave;cniques de control i eradicaci&oacute; i les experi&egrave;ncies de gesti&oacute; d&#39;aquesta problem&agrave;tica centraran aquestes segones jornades, que tindran lloc a l&#39;espai natural de l&#39;Estany de Banyoles (Girona) els dies<strong> 10, 11 i 12 d&#39;abril de 2013</strong>.Us recomanem que feu un cop d&#39;ull al <a href='http://consorcidelestany.org/index.php?especies-invasoras-programa' target='_blank'>programa</a>.M&eacute;s informaci&oacute; a la web del projecte LIFE Natura - <a href='http://consorcidelestany.org/index.php?proyecto-life-naturaleza-2010-13' target='_blank'>Millora dels h&agrave;bitats i esp&egrave;cies de la Xarxa Natura 2000 de Banyoles: un projecte demostratiu</a>.Per inscriure&#39;s cal completar un<a href='http://consorcidelestany.org/index.php?especies-invasoras-inscripcion' target='_blank'> formulari online</a>. La inscripci&oacute; t&eacute; un preu de 25&euro;. Data l&iacute;mit per inscriure&#39;s: 20 de mar&ccedil;.

Gràcies a PHP iCalendar