agenda - Dimarts, 2 de Abril

Dimarts, 2 de Abril

agenda Calendari
Dimarts, 2 de Abril
Hora: Event diario
Resum: Curs de qualitat en la gestió per a la conservació d'espais naturals
Descripció: El curs pret&eacute;n actualitzar alguns conceptes b&agrave;sics i dotar els participants d&#39;eines pel<strong>&nbsp;disseny, la planificaci&oacute; i l&#39;execuci&oacute; dels&nbsp;plans i actuacions de conservaci&oacute;</strong>. L&#39;objectiu&nbsp;general &eacute;s avan&ccedil;ar en el desenvolupament d&#39;eines que permetin assegurar la qualitat de la gesti&oacute; mtijan&ccedil;ant l<strong>&#39;aplicaci&oacute; d&#39;est&agrave;ndards i codis de bones pr&agrave;ctiques</strong>. De forma espec&iacute;fica pret&eacute;n:
<div style='margin-left: 40px;'>
    1. Revisar alguns dels t&ograve;pics habitualment&nbsp;utilitzats en la pr&agrave;ctica de la conservaci&oacute; en base als &uacute;ltims coneixements cient&iacute;fics.

    2. Dotar els participants d&#39;una eina que optimitzi&nbsp;el disseny, la planificaci&oacute; i l&#39;execuci&oacute; dels plans i&nbsp;actuacions de conservaci&oacute;.

    3. Convidar a una reflexi&oacute; en profunditat sobre la qualitat&nbsp;de la gesti&oacute; en el camp concret de les Accions de conservaci&oacute; de la biodiversitat.</div>


Curs de formaci&oacute;. Del 2 d&#39;abril al 24 de maig. Fase presencial del 6 al 8 de maig a Madrid. <a href='http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/folleto_curso_conservacion_2013.pdf' target='_blank'>Consulteu el Programa</a>&nbsp;M&eacute;s informaci&oacute; a formacion@fungobe.org o <a href='http://www.uam.es/otros/fungobe' target='_blank'>www.uam.es/otros/fungobe</a>

Gràcies a PHP iCalendar