agenda - Divendres, 8 de Febrer

Divendres, 8 de Febrer

agenda Calendari
Divendres, 8 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: El curs té la modalitat online
Resum: Curs de comunicació en espais naturals protegits
Descripció: L&#39;objectiu general del curs &eacute;s avan&ccedil;ar en el coneixement te&ograve;ric i pr&agrave;ctic sobre les millors maneres de plantejar i desenvolupar iniciatives i accions de comunicaci&oacute; en l&#39;&agrave;mbit dels espais protegits. Aix&ograve; es concreta en els seg&uuml;ents <strong>objectius espec&iacute;fics:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>1. Repassar conceptes clau en la comunicaci&oacute; i divulgaci&oacute; cient&iacute;fica i ambiental.

2. Prendre contacte amb algunes eines i formats concrets de comunicaci&oacute; i divulgaci&oacute;.

3. Analitzar l&#39;aplicaci&oacute; d&#39;aquestes eines en l&#39;&agrave;mbit dels espais protegits.

4. Con&egrave;ixer i discutir algunes experi&egrave;ncies concretes en aquest camp.</div>


Es tracta d&#39;un curs de formaci&oacute; de 75 hores a repartir en una part teoricopr&agrave;ctica de car&agrave;cter no presencial (60 hores), i una part pr&agrave;ctica impartida en 2 jornades presencials (15 hores). Aquells interessats que no puguin assistir a les sessions presencials, podran realitzar alternativament una versi&oacute; completament no presencial del curs.El curs es pot realitzar en 2 modalitats: semipresencial o completament online.<strong>Dates de realitzaci&oacute;</strong>: des de mig febrer fins mig abril.S&#39;ofereixen descomptes en la matr&iacute;cula per a estudiants, aturats i t&egrave;cnics d&#39;administracions membres d&#39;Europarc-Espanya. A m&eacute;s el curs &eacute;s bonificable per la Fundaci&oacute; Tripartita.Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre el curs <a href='http://fungobe.org/curso-comunicacion-espacios-naturales' target='_blank'>consulteu la seva p&agrave;gina web</a> i el <a href='http://fungobe.org/system/files/shared/FUNGOBE/formacion_continua/folleto_curso_COM_19.pdf' target='_blank'>fullet&oacute; del curs</a>.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar