agenda - Dijous, 13 de Setembre

Dijous, 13 de Setembre

agenda Calendari
Dijous, 13 de Setembre
Hora: Event diario
Resum: Presentació del I Informe del Voluntariat i l’Associacionisme de Catalunya 2018
Descripció: <strong>Qu&egrave; &eacute;s el l&rsquo;Informe de l&rsquo;Associacionisme i el Voluntariat?</strong>

&Eacute;s un document rellevant, que aporta llum sobre la situaci&oacute;, les dades i els reptes del sector, que ha d&rsquo;esdevenir clau per a la programaci&oacute; i implementaci&oacute; de les pol&iacute;tiques del Govern per promocionar, recon&egrave;ixer i protegir l&rsquo;associacionisme i el voluntariat.Aquest informe &eacute;s especialment esperat at&egrave;s que, des de 2001, no es disposava d&rsquo;un estudi promogut pel Govern de la Generalitat que aport&eacute;s dades fidedignes que definissin la situaci&oacute; del teixit associatiu i del voluntariat a Catalunya.La seva materialitzaci&oacute; ha estat possible gr&agrave;cies a la conjunci&oacute; de diversos actors: el Departament de Treball, Afers Socials i Fam&iacute;lies, l&rsquo;Observatori del Tercer Sector i la resta d&rsquo;entitats que formen part del projecte Panor&agrave;mic, les entitats sense afany de lucre que han respost els q&uuml;estionaris i han participat de les sessions territorials i dels grups de discussi&oacute; i les persones volunt&agrave;ries que han volgut donar la seva veu en els diferents espais i recursos posats a la seva disposici&oacute;.<strong>Per qu&egrave; s&rsquo;ha elaborat aquest informe?</strong>

La&nbsp;Llei 25/2015, de 30 de juliol de voluntariat i foment de l&rsquo;associacionisme&nbsp;insta al Govern ha elaborar, d&rsquo;una manera peri&ograve;dica, un informe sobre l&rsquo;associacionisme i el voluntariat, a Catalunya. L&rsquo;estiu de 2017 el Departament de Treball, Afers Socials i Fam&iacute;lies de la Generalitat de Catalunya, amb la col&middot;laboraci&oacute; de l&rsquo;Observatori del Tercer Sector, va iniciar el proc&eacute;s de disseny i implementaci&oacute; de l&rsquo;informe, amb l&rsquo;objectiu que aquest esdevingu&eacute;s un estudi de refer&egrave;ncia que recoll&iacute;s i albir&eacute;s la situaci&oacute; de l&rsquo;associacionisme i del fenomen del voluntariat a Catalunya.Entre el segon semestre de 2017 i els primers quatre mesos de 2018 s&rsquo;han realitzat diferents accions coordinades encaminades a generar un diagn&ograve;stic de la realitat associativa a Catalunya, abeurant de tres fonts:Els resultats provinents de &ldquo;El Panor&agrave;mic de les Associacions 2017&rdquo;, a fi de copsar l&rsquo;estat de les entitats respecte diferents dimensions substantives (el nombre d&rsquo;entitats, &agrave;mbits en els que treballen, forma jur&iacute;dica &hellip;); i organitzatives (persones assalariades, s&ograve;cies, volunt&agrave;ries; els &ograve;rgans de govern, els recursos econ&ograve;mics i els espais).

Les enquestes espec&iacute;fiques adre&ccedil;ades a persones volunt&agrave;ries, que ha perm&egrave;s incorporar un salt qualitatiu en la diagnosi i aportant en el seu punt de vista.

La realitzaci&oacute; de 10 grups de discussi&oacute; distribu&iuml;ts arreu del territori catal&agrave;, merc&egrave;s als quals s&rsquo;ha pogut millorar en la interpretaci&oacute; de les dades num&egrave;riques i, de l&rsquo;altra, calibrar quin &eacute;s el parer del sector en relaci&oacute; a diferents aspectes que els afecten.<strong>Com podem assistir a l&rsquo;acte de presentaci&oacute;?</strong>

A partir del dia 3 de setembre s&rsquo;informar&agrave; sobre la inscripci&oacute; per assistir a l&rsquo;actePer a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://voluntariat.gencat.cat/13-de-setembre-presentacio-del-i-informe-del-voluntariat-i-lassociacionisme-de-catalunya-2018/' target='_blank'> consulteu la web de la Generalitat de Catalunya</a>.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar