agenda - Dilluns, 12 de Juny

Dilluns, 12 de Juny

agenda Calendari
Dilluns, 12 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: SALUT I PAISATGE URBÀ. L’experiència de la Diputació de Barcelona en la promoció d’entorns saludables
Descripció: Sessi&oacute; monogr&agrave;fica dins el <strong>2on Congr&eacute;s Internacional de Paisatge Urb&agrave;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>Data:</strong> 12 de juny de 2017

<strong>Horari:</strong> de 11:30&nbsp;h a 13:30&nbsp;h

<strong>Lloc:</strong> Caixa Forum.&nbsp;Sala Seminari I.&nbsp;Centre Social i Cultural de l&rsquo;Obra Social &ldquo;La Caixa&rdquo;. &nbsp;Av. Francesc Ferrer i Gu&agrave;rdia, 6-8.08038 &ndash; Barcelona.

<strong>Tel&egrave;fon</strong>:&nbsp; 934 020 648

<strong>a/e:</strong> rubertfi@diba.cat

<strong>Organitza</strong>: Ger&egrave;ncia de Serveis d&rsquo;Habitatge, Urbanisme i Activitats</div>


<strong>Informaci&oacute; general</strong><strong>Destinataris</strong>: T&egrave;cnics i pol&iacute;tics municipals<strong>Cost:</strong> gratu&iuml;t.Tot i que l&rsquo;assist&egrave;ncia al congr&eacute;s &eacute;s de pagament aquesta sessi&oacute; ser&agrave; d&rsquo;acc&eacute;s lliure i es desenvolupar&agrave; en la Sala Seminari I del mateix edifici, de forma paral&middot;lela al programa principal del Congr&eacute;s.&nbsp; L&rsquo;assist&egrave;ncia a la sessi&oacute; (gratu&iuml;ta), per tant, no faculta accedir a la resta d&rsquo;activitats del Congr&eacute;s sense inscripci&oacute; pr&egrave;via al mateix.<strong>Places: </strong>150<strong>Ponents:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Cati Chamorro. Servei de Salut P&uacute;blica

Carles Castell. Ger&egrave;ncia d&rsquo;Espais Naturals

Pilar Cervantes. Servei d&rsquo;Urbanisme

Eloi Juvill&agrave;. Servei d&rsquo;Equipaments i Espai P&uacute;blic

Sergi Lois. Oficina d&rsquo;Equipaments esportius

Lorena Perona.- Servei d&rsquo;Urbanisme

Lena Vidal.- Oficina d&rsquo;Habitatge

N&uacute;ria Parpal. Oficina t&egrave;cnica de canvi clim&agrave;tic i sostenibilitat</div>
&nbsp;

<strong>Programa:</strong> <a href='http://www.icoul.eu/programa.htm' target='_blank'>http://www.icoul.eu/programa.htm</a><strong>Inscripcions:</strong>

La confirmaci&oacute; de la inscripci&oacute; per part de la Diputaci&oacute; de Barcelona es far&agrave; per correu electr&ograve;nic. El per&iacute;ode d&rsquo;inscripci&oacute; es tancar&agrave; un cop s&rsquo;hagin assolit les places ofertades, o en tot cas, una setmana abans de l&rsquo;inici de la formaci&oacute;. Les sol&middot;licituds seran ateses considerant l&#39;adequaci&oacute; del perfil dels demandants i l&#39;ordre de presentaci&oacute;. En funci&oacute; del nombre de persones inscrites es considerar&agrave; la possibilitat d&#39;ampliar aquest nombre.<strong>Descripci&oacute; de la sessi&oacute;: </strong>

L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta sessi&oacute; &eacute;s donar visibilitat a la relaci&oacute; entre salut i paisatge, tot exposant&nbsp; l&rsquo;experi&egrave;ncia de la Diputaci&oacute; de Barcelona en la promoci&oacute; d&rsquo;entorns urbans i paisatges saludables.Aquesta sessi&oacute; s&rsquo;emmarca en el segon congr&eacute;s internacional de paisatge urb&agrave; que tindr&agrave; lloc al Caixa Forum de Barcelona els propers dies 12-14 de juny, el qual amplia el concepte de paisatge urb&agrave;, del tradicional espai p&uacute;blic, a tots aquells espais p&uacute;blics o privats susceptibles de gaudiment col&middot;lectiu, i que, per tant, poden influir sobre el benestar i la salut dels seus usuaris.&nbsp;La ciutat es percep a trav&eacute;s del seu paisatge, per&ograve; tamb&eacute; a trav&eacute;s de la forma en qu&egrave; la poblaci&oacute; utilitza els espais urbans; i per tant l&rsquo;essencial no &eacute;s la mera exist&egrave;ncia d&#39;aquests espais, sin&oacute; la forma en qu&egrave; les persones es relacionen amb ells, l&rsquo;&uacute;s que de ells en fan, per&ograve; tamb&eacute; tant l&rsquo;impacte positiu o negatiu que poden tenir sobre la seva salut.Es considera un bon marc i moment per visualitzar la feina transversal de la corporaci&oacute; en aquest sentit, guanyadora del premi EPSA 2015, en el marc d&rsquo;un congr&eacute;s que pret&eacute;n donar resposta a algunes de les preguntes essencials que es formulen les ciutats que aposten per millorar el medi ambient urb&agrave; i la salut de la seva ciutadania des de la gesti&oacute; del paisatge urb&agrave;. Tamb&eacute; pret&eacute;n ser una modesta contribuci&oacute; a l&#39;aplicaci&oacute; de la Nova Agenda Urbana sorgida de la Confer&egrave;ncia H&agrave;bitat III, que ha reconegut el paisatge urb&agrave; com a facilitador real de la funci&oacute; socioecon&ograve;mica de la ciutat i per tant corresponsable de la salut i benestar de la ciutadania.<strong>Continguts:</strong>

Pon&egrave;ncies pluridisciplinars que pretenen exposar i donar visibilitat a la tasca dels diferents departaments de la Diputaci&oacute; de Barcelona en l&rsquo;aplicaci&oacute; del mandat de la OMS de incorporar la salut en totes les pol&iacute;tiques, molt especialment d&rsquo;aplicaci&oacute; directa en el m&oacute;n local. En concret es tractaran aspectes tant rellevants com la influencia de la salut en el disseny, gesti&oacute; i manteniment d&rsquo;espais naturals periurbans, per&ograve; tamb&eacute; dels itineraris esportius i del verd urb&agrave;; la planificaci&oacute; urban&iacute;stica local i l&rsquo;activaci&oacute; estrat&egrave;gica d&rsquo;espais buits amb criteris saludables i pautes per dirigir les pol&iacute;tiques d&rsquo;habitatge i mediambientals en favor de la ciutat saludable.<strong>Metodologia:</strong>

Sessi&oacute; te&ograve;rica amb exposici&oacute; de casos pr&agrave;ctics i d&rsquo;aplicabilitat directa al mon local.Per a qualsevol informaci&oacute; complement&agrave;ria o aclariment en relaci&oacute; a aquesta tem&agrave;tica, us podeu posar en contacte amb Lorena Perona Rib&eacute;s (peronarl@diba.cat &ndash; 93.402.04.68 ext. 37232), arquitecta de refer&egrave;ncia d&rsquo;aquest Servei d&rsquo;Urbanisme en relaci&oacute; al projecte &ldquo;Entorn Urb&agrave; i Salut&rdquo;.&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar