Estructura i equip tècnic


Els estatuts de la XCT concreten l’estructura de l’organització i els diferents mecanismes de participació, que figuren a l’organigrama següent:
Consell de membres
Actualment el Consell de membres està format per: president, vicepresident, secretari, tresorer i 13 vocals. A continuació trobareu el detall de les persones que en formen part:
Retribucions dels òrgans de direcció

Els membres del Consell de la XCT no reben cap tipus de remuneració.   
Les retribucions de l'equip tècnic que forma part de l'entitat estàn limitades per un ràtio de 1:3, de forma que el salari mínim no és mai menys d'un terç del salari màxim.