Inici > la custòdia del territori > l'inventari dels acords de custòdia

L'inventari dels acords de custòdia

L’inventari dels acords de custòdia és un recull de totes les iniciatives de custòdia que es porten a terme des de les entitats de custòdia del territori. L’objectiu de l’inventari és conèixer i difondre aquestes iniciatives arreu del territori, estudiar-ne l’evolució al llarg dels anys així com l’implantació territorial.

La xct elabora, des del 2003 i de forma bianual, l’inventari d’acords de custòdia a Catalunya. L’inventari té l’objectiu de difondre informació sobre els acords vigents i sobre les entitats de custòdia del territori que els gestionen. Vol oferir un instrument útil i clarificador i representatiu de l’estat actual de la custòdia del territori al nostre país, tot orientant-la cap a una perspectiva de futur.

Està dirigit a entitats de custòdia, membres de la XCT, ajuntaments, administracions locals, institucions públiques i privades, propietaris i gestors de finques rústiques, així com ciutadans interessats en la conservació del territori. 


Resultats de l'inventari a Catalunya 2017 

En aquest VII Inventari d’iniciatives de custòdia s’han actualitzat les dades dels acords de custòdia recollits a l’anterior inventari, realitzat el setembre de 2017, i s’han afegit aquells nous acords firmats des de llavors o anteriorment, però dels quals no es tenia constància.

Com a novetat, en aquesta ocasió s’ha fet un esforç molt gran per publicar la cartografia dels acords de custòdia inclosos en el VII Inventari.
 

Consulteu l'informe complet de l'inventari d'acords i entitats de custòdia del territori de Catalunya 2017, on hi trobareu un anàlisi detallat dels acords registrats.

També podeu consultar online la cartografia de l'inventari, a través d'un visor, sense necessitat d'instal·lar un programa de SIG.

Per consultar informació respecte inventaris anteriors adreceu-vos a: info@xct.cat.
 


CARTOGRAFIA DE L'INVENTARI
A continuació trobareu l'inventari d'acords de custòdia del territori 2017 cartografiat. Concretament us podeu descarregar:


- El mapa dels acords cartografiats en format SIG (en format .shp). Descarrega'l. Aquest mapa té associades les dades del VII inventari d'acords i entitats de custòdia de Catalunya (any de l'acord, tipus d'acord, etc..)
- El mapa integrat d'entitats, acords i superfície en custòdia. Descarega'l
- El mapa dels acords cartografiats en format .pdf (3,5 MB). Descarrega'l
- El mapa dels acords cartografiats solapat amb els Espais Naturals de Protecció Especial i amb la Xarxa Natura 2000, en format .pdf  (2,7 MB). Descarrega'l

- Un parell d'exemples de les possibilitats de generar nous mapes a partir de l'arxiu SIG:
a) Mapa dels acords cartografiats a la Garrotxa solapat amb el mapa de poblacions de flora amenaçada. Descarrega'l
b) Mapa dels acords cartografiats a la Garrotxa solapat amb el mapa de la Xarxa Natura 2000. Descarrega'l
 
Consulteu la cartografia online dels acords de custòdia, amb informació específica de cada acord (no es requereix la instal·lació de cap tipus de programari).


En aquesta edició de l'inventari hem obtingut la cartografia del 74.2% dels acords. No obstant, hi trobareu representats el 63.5% dels acords vigents a data de tancament de l'informe (desembre 2017). Per als restants, o bé no s'ha pogut obtenir cartografia o bé no hi ha autorització expressa per publicar-la. 

Al Centre de Recursos d'aquesta web podeu trobar la presentació (.ppt)  sobre com cartografiar acords de custòdia del territori (taller d'iniciació al SIG).

DADES DE L'INVENTARI 2017
 
Nombre d’acords de custòdia
765 acords a Catalunya
76 nous acords firmats entre el 2015 i el 2017
Disminució global de 9.3% (79 acords menys) respecte 2015 degut a l'apliació de nous criteris
d'exclusió d'acords a l'inventari
 
Superfície amb acords de custòdia
40.072,14 ha
Disminució del 6,6% (2.832.65 ha) respecte 2015
1,25% del territori de Catalunya
308.200 ha de custòdia marina
 
Nombre total d’entitats de custòdia
69 entitats
Disminució de 8 entitats respecte 2015 
 
Comarques amb més acords
Alt Empordà (57), Gironès (49), Baix Empordà (46)
 
Comarques amb més superfície en custòdia
Alt Urgell (5361 ha), Conca de Barberà (3629 ha) i Pallars Jussà (3481 ha)
 
Comarques sense cap acord de custòdia
Alta Ribagorça, La Segarra, Urgell
 
Comarques amb més entitats de custòdia
Osona i Vallès Occidental (7) i Barcelonès (6)
 
Tipologies de propietats dels acords de custòdia
Propietat privada (69,4%), Pública patrimonial (13,2%) i Pública demanial (7,3%)
 
Tipologies d’acords de custòdia
Contracte de custòdia del territori (55,4%), Contracte de cessió d'ús per a temps determinat o a precari (13,7%), i Contracte d'arrendament o compra de drets de tala (9,3%)
 
Àmbits afavorits per els acords de custòdia
Forestal (48,8%),  Terreny agrícola / ramader (17,5%), Fluvial  / Zones humides (14,1%)
 
Els objectius finals 
Conservació d’hàbitats (57,1%), Conservació de la gestió tradicional del territori (13,5%), Conservació d’espècies de fauna (6,8%)
 
La presència d'hàbitats o espècies d'interès
Hàbitats d’interès comunitari (35,8%),  Aus de l’annex I de la Directiva Aus (18,8%), i Hàbitats d’interès prioritari (9,8%)
 
Presència a la Xarxa Natura 2000
El 44% dels acords es troben parcialment o totalment dins la Xarxa Natura 2000, concretament 26.560 ha, un 66% de la superfície total en custòdia a Catalunya.
 

 

MAPES DE L'INVENTARI 2017

Resultats de l'inventari a Catalunya 2015             

CARTOGRAFIA DE L'INVENTARI
A continuació trobareu l'inventari d'acords de custòdia del territori 2015 cartografiat. Concretament us podeu descarregar:

- El mapa dels acords cartografiats en format SIG (en format .shp). Descarrega'l
- El mapa dels acords cartografiats en format .pdf (3,5 MB). Descarrega'l
- El mapa dels acords cartografiats solapat amb els Espais Naturals de Protecció Especial i amb la Xarxa Natura 2000, en format .pdf  (2,7 MB). Descarrega'l

                                     
El mapa dels acords cartografiats en format SIG (en format .shp) té associades les dades del VI inventari d'acords i entitats de custòdia de Catalunya (any de l'acord, tipus d'acord, etc..).

DADES DE L'INVENTARI 2015
                                                 
Número d’acords de custòdia
844 acords
Increment de 210 acords (25%) respecte el 2012
 
Superfície amb acords de custòdia
42.904,79 ha
Increment de 18.042,56 ha respecte el 2012
1,4% del territori de Catalunya
230.000 ha de custòdia marina
 
Nombre total d’entitats de custòdia
77 entitats
 
Comarques amb més acords
La Selva (85), Alt Empordà (72), Ripollès (63)
 
Comarques amb més superfície en custòdia
Alt Urgell (5.362 ha), Alt Empordà (3.643 ha) i Pallars Jussà (3.526 ha)
 
Comarques sense cap acord de custòdia
La Segarra
 

Comarques amb més entitats de  custòdia
 
Vallès Occidental i Osona (8)
Baix Llobregat i Barcelonès (6)
Tipologies de propietat dels acords de custòdia
Propietat privada (69,1%), Pública patrimonial (12,4%) i Pública demanial (4,9%).
 
Tipologies d'acords de custòdia
Contracte de custòdia del territori (54,7%), Contracte d'arrendament o compra de drets de tala (11,7%) i Propietat (10,8%).
 
Àmbits afavorits pels acords de custòdia
Forestal (46,7%), Fluvial / Zones humides (18,8%), Terreny agrícola / ramader (12,9%).
 
Els objectius finals
Conservació d'hàbitats (54,2%), promoció de nous aprofitaments sostenibles dels recursos naturals (11,5%), conservació de la gestió tradicional del territori (10,6%).
 
Presència d'hàbitats o espècies d'interès
Aus de l'annex I de la Directiva d'Aus (12,2%), Hàbitats d'interès comunitari (10,7%) i Hàbitats d'interès prioritari (8,2%).
 
Mapes de l'inventari:
 
Nombre d'acords de custòdia
Nombre d'entitats de custòdia
Superfície amb acords de custòdia
 

Podeu descarregar-vos l'informe complet de l'inventari d'acords i entitats de custòdia del territori de Catalunya de 2015. Per consultar informació respecte inventaris anteriors adreceu-vos a: info@custodiaterritori.org.
 

Altres inventaris

  • A les Illes Balears, ICTIB elabora un inventari d'iniciatives de custòdia. Podeu descarregar-vos l'inventari de 2011.

  • A l’Estat espanyol, la Plataforma de Custodia del Territorio elabora un inventari d’iniciatives de custòdia del territori , que ofereix una bona imatge del grau d’implantació d’aquesta estratègia arreu de l’Estat.

  • A escala internacional, destaca l’experiència reeixida del cens d’iniciatives de custòdia que elabora cada cinc anys l’entitat Land Trust Alliance als Estats Units d’Amèrica.