inici > la custòdia del territori > vies de finançament

Vies de finançament

Per treballar com a entitat de custòdia del territori cal una mínima capacitat econòmica. La recerca de les fonts de finançament més adequades així com el desenvolupament de totes les accions i gestions necessàries és el que es coneix com a captació de fons. Aquest àmbit és clau i per tant s’ha d’afrontar com una qüestió estratègica i de convicció per part de l’entitat. La xct assessora en aquest sentit les entitats de custòdia del territori que ho requereixin.

A sota es detallen possibles vies de finançament per es entitats de custòdia del territori. A més, a la secció Com finançar la custòdia trobareu informació actualitzada sobre les convocatòries d’ajuts econòmics, premis, concursos i altres fonts de finançament.

Capital propi

Per trobar finançament cal arriscar-se i invertir. Creeu un fons propi de recursos de la vostra entitat de custòdia com a base per invertir en nous projectes i cercar nous recursos.

Ajuts i subvencions

Periòdicament es convoquen ajuts i subvencions a les quals poden optar les entitats de custòdia. Heu d’estar preparats per preveure quan s’obriran les convocatòries i quins requeriments es demanaran. Parleu abans amb el convocant per tal de valorar si teniu possibilitats reals que us concedeixin l’ajut.

La finalitat dels ajuts pot ser variada, tot i que es poden agrupar en públics (europeus, estatals, autonòmics, locals, ...) i privats (fundacions privades, obres socials, institucions locals i comarcals, ...).

Persones


Tothom dóna valor a determinades coses en la vida i està disposat a contribuir-hi. Entre aquestes, es troba la conservació del patrimoni a través de les entitats de custòdia. El vostre repte és localitzar i contactar amb aquestes persones i oferir-los una bona opció que satisfaci la seva necessitat de col•laborar en la conservació del patrimoni. Existeixen diferents fórmules:

• Socis, una font estable de suport, unes persones que esperen molt de la vostra entitat
• Mecenes personals, fins i tot els mateixos propietaris amb qui treballarem
• Donacions, cal organitzar bé les campanyes i estratègies
• Bons de contribució, certificat de reconeixement de contribució a una iniciativa o adquisició de terrenys

Productes financers

Les entitats i institucions financeres tenen un ampli ventall de productes per a finançar inversions que són al vostre abast. La xct treballa activament per aconseguir productes més atractius per a finançar la custòdia:
• Pòlisses de crèdit, que ens permetin solucionar els desajustos temporals entre despeses i ingressos
• Avançaments de subvencions, que ens han concedit però que encara no hem cobrat
• Crèdits per inversió
• Inversors de capital
• Banca ètica o cooperatives de finançament d'economia social

Col•laboració empresarial i responsabilitat social de les empreses:

El sector privat té un interès creixent en participar en iniciatives socials com la d'implicar-se en la conservació del patrimoni del territori on està situat, com a part de la seva Responsabilitat Social Empresarial (RSE).

Busqueu propostes imaginatives i adequades a cada organització. No us limiteu a demanar un ajut econòmic, existeixen diferents fórmules:
• Col•laboració econòmica o en espècies a entitats o iniciatives de custòdia
• Voluntariat corporatiu: els treballadors de l’empresa aporten recursos humans, experiència, infraestructura o assessorament als vostres indrets en custòdia
• Cessió d’ús o de gestió de finques propietat de l’empresa
• Màrqueting amb causa: l’empresa impulsa accions de màrqueting, concretes i temporals, amb una finalitat no solament comercial sinó també social
• Venta de productes de marxandatge o del mercat de custòdia (lots de Nadal, promoció als clients, etc.)

Marxandatge

La venda de productes de la vostra entitat pot ser una bona via de finançament si prèviament heu analitzat de manera rigorosa la viabilitat comercial dels productes.

El mercat de custòdia creat per la xct n’és un exemple. Aquesta exposició permanent promociona productes elaborats amb matèries primeres procedents de finques amb acords de custòdia i projectes de conservació, així com productes que patrocinen o contribueixen a impulsar les iniciatives de custòdia.

Col•laboració entre organitzacions

Les aliances entre organitzacions són la part més important del treball en xarxa i permeten assolir de manera conjunta allò que cap de les parts pot assumir per si mateixa. Existeixen diferents fórmules:
• Aliances temporals entre organitzacions per projectes determinats
• Aliances a llarg termini entre organitzacions molt relacionades o properes
• Avals financers d'altres organitzacions o institucions.
• Compartir personal o serveis amb altres organitzacions per rebaixar despeses estructurals.

Altres formes de suport

En alguns casos, els ingressos poden procedir de contractes per prestació de serveis executats per l’entitat. A més, l'obtenció de recursos no s'acaba en el finançament directe. Hi ha moltes possibilitats i cal imaginació:
• Actuacions del voluntariat
• Donatius i col•laboracions en espècie
• Avals
• Difusió de la vostra entitat i la vostra actuació